Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Drošība> Datu drošība> Īpašie nosacījumi – (personas) datu apstrāde saistībā ar pakalpojumu sniegšanu

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 04. jūnijs 2024

Īpašie nosacījumi – (personas) datu apstrāde saistībā ar pakalpojumu sniegšanu

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) personas datu apstrādāšana notiek, pamatojoties uz datu apstrādātāju starpā noslēgtu līgumu. Šie Īpašie nosacījumi (kā pušu savstarpējais līgums) precizē un nosaka (personas) datu apstrādes nosacījumus, procedūras, atbildību utt. starp HW pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Pakalpojumi”) lietotāju (turpmāk tekstā – “Klients”) un “Excellent Latvia SIA (turpmāk tekstā – “Excellent”).

Neviens šo Īpašo nosacījumu punkts nav interpretējams tā, it kā tas radītu uzņēmumam “Excellent” līdzās personas datu apstrādes nosacījumu precizēšanai vēl papildu saistības un atbildību saistībā ar cita veida datu apstrādi, vai arī it kā tas sniegtu Klientam vairāk tiesību nekā nosaka ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016/679).

Šie Īpašie nosacījumi nepaskaidro un neregulē ar Klientu saistītu (personas) datu apstrādi, ko veic “Excellent” saistībā ar pušu līgumattiecību administrēšanu (tai skaitā ar savstarpējiem norēķiniem).

“Excellent” loma datu apstrādē saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu

Klientam sniegto Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt Klientam tehnisku iespēju izmantot datu apstrādes iespējas, kas izriet no “HansaWorld” programmatūras(-u) “Books”, “Standard ERP” un citu programmatūru, kas tiks radītas nākotnē, (turpmāk tekstā – “Programmatūra”) izmantošanas. Ar Programmatūru saistītās datu apstrādes galvenais mērķis nav personas datu apstrāde. Tajā pašā laikā atkarībā no Programmatūras funkcijām un Klienta konkrētām darbībām, pastāv iespēja, ka, izmantojot Programmatūras funkcijas, tomēr tiek apstrādāti arī personas dati. Personas datu apstrāde var būt saistīta, piemēram, ar Klienta darbinieku datu apstrādi, veicot grāmatvedības aprēķinus, vai arī ar Klienta pašnodarbināto klientu datu apstrādi.

“Excellent” nav tiešas kontroles pār datu apstrādes procesu, kas notiek ar Programmatūras palīdzību, tāpat “Excellent” nav Programmatūras autors, kā arī neveic tiešu uzraudzību vai kontroli pār konkrētu datu ievadīšanu un apstrādi, ko veic Klients. Jautājumu gadījumā, kas skar Programmatūru, ir jāvēršas pie “HansaWorld Ireland” Ltd. “Excellent” loma Pakalpojumu sniegšanā galvenokārt ir saistīta ar vispārējas sistēmas darbības nodrošināšanu, kas nav vērsta uz konkrētas personas datu apstrādi. Uzņēmumam “Excellent” nav iespējas patstāvīgi identificēt datu subjektu, kas saistīts ar (personas) datiem.

Programmatūra, pamatojoties uz Klienta veiktajām izvēlēm, un ar standarta funkciju starpniecību ļauj apstrādāt datus, kurus Klients ir ievadījis datubāzē (turpmāk tekstā “Klienta datubāze”). Datu apstrādes rezultāts galvenokārt ir atkarīgs no Klienta ievadītajiem datiem un veiktajām unikālajām izvēlēm (sniegtajiem rīkojumiem). Datu ievadīšanu Klienta datubāzē veic Klients pēc savas brīvas izvēles, un uzņēmumam “Excellent” nav pār to nekādas kontroles, kā arī nav ziņu par datu saturu.

Uzņēmumam “Excellent” nav piekļuves Klienta Programmatūras lietotāja saskarnei/kontam un tajā pieejamajam saturam, tāpēc tam arī nav informācijas par konkrētā Klienta ievadītajiem datiem (tai skaitā par saikni atsevišķu datu starpā, nav iespējas tos personalizēt u.tml.), kā arī par izdarītajām izvēlēm un datu apstrādes rezultātiem. “Excellent” arī neuzrauga Klienta darbību, izmantojot Programmatūras datu apstrādes funkcijas (tai skaitā neuzrauga datubāzē ievadītos datus, izdarītās izvēles, iegūtos rezultātus, datu sesijas utt.).

Tā kā Klienta datubāze ir šifrēta, tad “Excellent” nespēj patstāvīgi uztvert un izšķirt tajā esošos datus (tai skaitā identificēt un atšķirt iespējamos personas datus no citiem datiem).

“Excellent” loma attiecībā uz Klienta datu apstrādi ir tāda, ka “Excellent” pārvalda tehnisko vidi (datu telpu), kurā tiek izmitināta Klienta lietošanā esošā Programmatūra un šifrētā datubāze un kurā notiek Klienta kontrolēta un vadīta datu apstrāde, vai arī “Excellent” veic tādas darbības, kas nodrošina to, lai Programmatūra tehniski darbotos un lai tiktu veikta Klienta datubāzes sistemātiska (parasti automātiska) dublēšana. Visas šādas Klienta datubāzes kopijas ir šifrētas, tāpēc tajās esošos datus (un ar tiem saistītās tiesības) nav iespējams izmantot vai nolasīt ārpus Klienta lietotāja saskarnes/konta.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, “Excellent” neapstrādā personas datus ne tiešā veidā, ne arī patstāvīgi, bet gan ir ar šādu apstrādes procesu saistīts netieši bez tiešas, sistemātiskas piekļuves personas datiem.

Ja puses nav vienojušās citādi, “Excellent” nav saistīts ar Klienta datubāzē ievadīto datu apstrādi citādi, kā tas ir aprakstīts šajos Īpašajos nosacījumos.

Ņemot vērā “Excellent” darbības specifiku, uzņēmumam nav nepieciešamības nozīmēt datu aizsardzības speciālistu.

Klients kā personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Klients, kura vārdā arī tiek apstrādāti personas dati. Klientam ir pienākums veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu aizsardzību, kā arī ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (2016/679) un citos piemērojamajos tiesību aktos noteikto nosacījumu izpildi. Klients ir atbildīgs par šādu personas datu aizsardzības nosacījumu neizpildes sekām.

Ja Klients ir nozīmējis datu aizsardzības speciālistu, tad tas nekavējoties nosūta šīs personas kontaktinformāciju arī uzņēmumam “Excellent”.

Klientam sniedzamās palīdzības apjoms attiecībā uz personas datiem

Ņemot vērā “Excellent” lomu un nezināšanu par personas datu apstrādes saturu, uzņēmumam nav saprātīgas iespējas sniegt Klientam palīdzību datu subjekta tiesību realizēšanā (tai skaitā pārredzamības nodrošināšanā, piekļuves nodrošināšanā informācijai un personas datiem, personas datu labošanā un dzēšanā, apstrādes ierobežošanā, personas datu pārnešanā, iebildumu izskatīšanā utt.).

Klients no savas puses dara visu iespējamo, lai izslēgtu datu subjektu vēršanos pie “Excellent” savu tiesību realizēšanai.

Ja pie “Excellent” ir vērsusies persona, kas uzdodas par datu subjektu, kura personas datus apstrādā Klients, un izsaka vēlēšanos izmantot savas datu subjekta tiesības, tad “Excellent” lūdz šai personai vērsties pie Klienta, vai nu izmantojot datu aizsardzības speciālista kontaktus, kurus Klients ir paziņojis “Excellent”, vai arī tos Klienta kontaktus, kas ir paziņoti “Excellent”, noslēdzot Pakalpojumu sniegšanas līgumu(-us). Klients pie pirmās iespējas nosūta uzņēmumam “Excellent” datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, rakstot uz e-pasta adresi  tagasiside@excellent.lv

 

Datu depo

Ar Pakalpojumiem saistītie dati (Klienta datubāze) un Programmatūra fiziski atrodas Igaunijas Republikā. Precīzāk – tie atrodas serveros, kurus pārvalda “Excellent” līgumpartneris AS “Wavecom”, reģistrācijas numurs 10756058 (turpmāk tekstā – “Datu depo”).  Datu aizsardzības nodrošināšanas nolūkā ar AS “Wavecom” ir noslēgts līgums, uz kuru attiecas nosacījumi, kas ir līdzīgi vismaz šajos Īpašajos nosacījumos atrunātajiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu datu aizsardzību Datu depo:

 • datu apmaiņa ar Klientu, Datu depo esošo Programmatūru un datubāzi notiek ar šifrēta datu apmaiņas kanāla starpniecību, turklāt šo datu apmaiņu Datu depo attiecībā uz tās saturu neuzrauga;
 • Datu depo tiek izmantotas dublētas datoraparatūras sistēmas, kas samazina datu zaudēšanas risku datoraparatūras bojājumu gadījumā, kā arī nepārtrauktās barošanas (UPS) sistēmas, kas samazina datu zaudēšanas un sistēmas traucējumu risku strāvas padeves pārrāvuma gadījumā;
 • lai samazinātu ārējo uzbrukumu risku, tiek nodrošināta Datu depo datoraparatūras precīzas arhitektoniskās uzbūves un darbības konfidencialitāte;
 • Datu depo tiek nodrošināti mūsdienīgi pasākumi un līdzekļi vīrusu un ārējo uzbrukumu atvairīšanai;
 • datu aizsardzībai tiek izmantoti “McAfee SIEM” risinājumi, un Datu depo darbinieki nepārtraukti (24 h) uzrauga un kontrolē minēto aizsardzības līdzekļu darbību, kā arī reaģē uz aizdomīgām darbībām/uzbrukumiem un bojājumiem;
 • automātiski un nepārtraukti tiek instalēti programmatūras drošības uzlabojumi un pretvīrusu programmatūru atjauninājumi, tiklīdz tie tiek izlaisti;
 • Klienta datubāzes rezerves kopijas tiek glabātas (parasti automātiski) dažādās vietās, kas atrodas Eiropas Savienībā;
 • Klienta datubāzes un to rezerves kopijas ir šifrētas, un Datu depo nav tiesības tās patstāvīgi atšifrēt;
 • Datu depo nav detalizētu ziņu par Programmatūras un datu apstrādes darbību (tai skaitā par datubāzes uzbūvi un darbību);
 • Datu depo serveri, kuros fiziski atrodas Klienta dati, ir izvietoti drošās (aizslēgtās un apsargātās) telpās, kuras sabiedrībai nav zināmas un kurām piekļuve tiek pastāvīgi uzraudzīta un kontrolēta. Piekļuve attiecīgajām telpām ir tikai konkrētām Datu depo kompetentajām personām, kurām ir zināšanas datu aizsardzības jomā un kuras periodiski iziet atbilstošās apmācības;
 • Datu depo pats nepārsūta Klienta datubāžu šifrētās kopijas;
 • Datu depo ir saistīts ar konfidencialitātes prasībām, kas izslēdz (personas) datu izpaušanu.

Bez Klienta rakstiskas atļaujas uzņēmums “Excellent” papildus Datu depo neiesaista personas datu glabāšanā/apstrādē citas personas. Tomēr, ja šādu personu iesaistīšana ir pamatoti nepieciešama, lai “Excellent” varētu nodarboties ar savu saimniecisko darbību un to attīstīt, bet Klients atbilstošu atļauju nedod, tad uzņēmumam “Excellent” ir tiesības nekavējoties uzteikt Pušu starpā noslēgto Pakalpojumu sniegšanas līgumu. Citu personu piesaistīšanas gadījumā, ar tām vienmēr tiek noslēgts līgums, kas ietver tās pašas ar datu aizsardzību saistītās saistības, kas attiecas uz “Excellent”, un kas nodrošina pietiekami atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu piemērošanu.

Datu apmaiņa

Ar Klienta datubāzē esošo datu apstrādi saistīto datu apmaiņu veic un kontrolē Klients (ar Programmatūrā veikto izvēļu un doto rīkojumu starpniecību). “Excellent” nenodarbojas ar personas datu nodošanu trešajām personām, kā arī tam nav kontroles pār Klienta datu apmaiņas saturu.

Klientu datubāzes un tās rezerves kopiju fiziskā kustība

Klienta datubāzes un tās rezerves kopiju kustība starp Datu depo un Klientu notiek fiziski ar šifrēta kanāla starpniecību, turklāt datu pārraides sesija parasti tiek uzsākta pēc Klienta iniciatīvas.

“Excellent” darbinieku nejauša saskare ar Klienta datu apstrādes datiem

Dažu ar Programmatūras un datu apstrādes darbību saistītu tehnisko bojājumu un problēmu novēršana (tai skaitā to cēloņu noskaidrošana) ir iespējama tikai tad, ja atbilstošam “Excellent” darbiniekam (Mitināšanas pakalpojuma administratoram vai konsultantam) tiek nodrošināta piekļuve Klienta Programmatūras lietotāja saskarnei/kontam. Šādas piekļuves tiesības īslaicīgi uz darbību veikšanas laiku nodrošina pats Klients.

Mitināšanas administratoram saistībā ar iepriekš minēto darba uzdevumu izpildi var rasties iespēja nejauši piekļūt atsevišķiem un nejaušiem datiem. Mitināšanas pakalpojuma administrators ir gan noslēdzis attiecīgu konfidencialitātes līgumu, gan arī saņēmis atbilstošas norādes, saskaņā ar kurām:

 • Mitināšanas pakalpojuma administratoram ir jādara viss saprātīgi iespējamais, lai izvairītos no Klienta datu uztveres (tai skaitā to apskates, iegaumēšanas, pierakstīšanas, saglabāšanas) un apstrādes ārpus Klienta konta/datubāzes;
 • viņam pēc konkrētu darba uzdevumu izpildes nav tiesību jebkādā veidā izmantot Klienta datus.

Šādā gadījumā Klientam ir pienākums:

 • nokārtot tiesību piešķiršanu Mitināšanas pakalpojuma administratoram tikai uz tādu laiku un apmērā, kas ir nepieciešams konkrētā bojājuma/problēmas novēršanai;
 • uzraudzīt tiešā veidā un reģistrēt visu datu apstrādi, kuru veic Mitināšanas pakalpojuma administrators ar Klienta Programmatūras lietotāja saskarnes/konta starpniecību, kā arī atbilstošo reģistru saglabāt.

Datu apstrādes darbību reģistrēšana

Saistībā ar to, ka “Excellent”, tāpat kā Datu depo neveic patstāvīgi un tiešā veidā personalizētu personas datu apstrādi, tiem arī nav iespējas uzturēt atbilstošu personas datu apstrādes darbību reģistru. Pienākumu reģistrēt personas datu apstrādes darbību pilda Klients. Klients pienākumus pilda arī tad, ja ar personas datiem saistībā ar tehniskas dabas palīdzības sniegšanu nejauši ir saskāries “Excellent” darbinieks (Mitināšanas pakalpojuma administrators).

Programmatūras pieslēgšanās žurnālos, kas ļauj uzraudzīt dažādu personu darbību, netiek atsevišķi reģistrēta personas datu apstrāde un tās apstākļi.

Klientu datubāzes un rezerves kopiju dzēšana

“Excellent” ir saistīts ar Klienta datu apstrādes procesu (datubāzi un rezerves kopijām) tik ilgi, kamēr Klientam tiek sniegts Mitināšanas pakalpojums. Pēc Mitināšanas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas Klienta datubāze un visas tās rezerves kopijas tiek dzēstas, vēlākais, viena kalendārā mēneša laikā, izņemot gadījumā, ja saskaņā ar tiesību aktiem uzņēmumam “Excellent” tiek prasīta to saglabāšana.

Mitināšanas pakalpojuma sniegšanas laikā automātiski veiktās Klienta datubāzes rezerves kopijas tiek saglabātas vienu (1) kalendāro mēnesi; pēc tam tās tiek dzēstas.

Datu apstrādes drošības nodrošināšana

“Excellent” ir veicis un turpinās veikt ekonomiski pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu (personas) datu apstrādes drošību. Šim nolūkam tiek veikta to tehnisko un organizatorisko pasākumu pārbaude un izvērtēšana, kurus Pakalpojuma sniegšanā izmanto “Excellent” un Datu depo, kā arī atbilstoši infotehnoloģiju attīstībai tiek ieviesta jauna un labāka prakse datu apstrādes drošības nodrošināšanai.

Paziņošana par pārkāpumiem un pasākumi pārkāpumu novēršanai

Ja uzņēmums “Excellent” ir uzzinājis par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datiem, jo īpaši gadījumā, ja Datu depo ir notikusi specifiska datu noplūde, kā rezultātā trešās personas ir guvušas piekļuvi personalizētiem, šifrētiem personas datiem bez Klienta ziņas, “Excellent” nodrošina atbilstošu saprātīgu pasākumu veikšanu datu noplūdes ierobežošanai, kā arī nekavējoties paziņo par šādu datu noplūdi Klientam. Nepieciešamības gadījumā un pēc Klienta vēlēšanās “Excellent” sniedz pietiekamu datu noplūdes aprakstu, lai Klients varētu izpildīt savu paziņošanas pienākumu, kas izriet no personas datu aizsardzības pienākuma.

Puses godprātīgi sadarbojas, lai atrisinātu radušās problēmas.

Personas datu apstrādes pakalpojums

Papildus šajos Īpašajos nosacījumos noteiktajam (izņemot pušu līgumattiecību pārvaldību) “Excellent” un Datu depo apstrādā Klienta personas datus tikai saskaņā ar Klienta dokumentētiem norādījumiem un uz atsevišķa līguma pamata.

Ja Klients vēlas, lai “Excellent” veiktu personas datu apstrādātāja darbības (tai skaitā palīdzētu Klientam tā pienākumu izpildē) Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) nozīmē un/vai pildītu no tās izrietošos atbilstošos pienākumus, Klients var pasūtīt no “Excellent” atbilstošu maksas personas datu apstrādes pakalpojumu (turpmāk – “Personas datu apstrādes pakalpojums”).

Personas datu apstrādes pakalpojums ietver arī Klientam palīdzības sniegšanu pildīt pienākumus, kas saistīti ar apstrādes drošību, uzraudzības iestādes un datu subjekta informēšanu, ietekmes novērtējumu uz datu aizsardzību un iepriekšēju konsultēšanos ar uzraudzības iestādi.

Par Personas datu apstrādes pakalpojumu uzskata arī jebkādu ar personas datiem saistītas informācijas vākšanu, dokumentu noformēšanu un pieejamības nodrošināšanu Klientam, kā arī ar to saistītas revīzijas un kontroles darbību sagatavošanu, nodrošināšanu un ieguldījuma sniegšanu.

Par Personas datu apstrādes pakalpojumu uzskata arī visas tās darbības, kuras Klients vēlas vai prasa uzņēmumam “Excellent” saistībā ar personas datu aizsardzības prasību izpildi (vai arī atsaucoties uz to), neatkarīgi no tā, vai to pieprasa Klients, datu subjekts, uzraudzības iestāde, tiesa vai arī kāda cita ieinteresētā persona. Ja Klients nevēlas izmantot Personas datu apstrādes pakalpojumu, tam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi (tai skaitā jāveic informēšana un jānoslēdz atbilstošas vienošanās), lai izvairītos no atbilstošu prasību iesniegšanas uzņēmumam “Excellent”.

Personas datu apstrādes pakalpojuma sniegšanas priekšnoteikums ir tas, ka uzņēmumam “Excellent” ir faktiskas zināšanas, kontrole un reālas funkcijas attiecībā uz konkrētu personas datu satura apstrādi. Šim nolūkam Klientam ir regulāri jānodrošina uzņēmumam “Excellent” detalizēta informācija par personas datu apstrādi (tai skaitā ir jāapraksta apstrādes saturs, ilgums, veids un mērķis, personas datu veids, datu subjektu kategorijas utt.), kas ļautu noteikt un vienoties par “Excellent” darbībām un pienākumiem saistībā ar personas datu apstrādi. Personas datu apstrādes pakalpojuma sniegšanai var būt nepieciešama arī Klientam sniegto Pakalpojumu tehniska pārveidošana. Tāpat tas var nozīmēt to, ka uzņēmumam “Excellent” būs nepieciešams nepārtraukts pārskats par Klienta datu apstrādi. Par attiecīgajiem apstākļiem un nosacījumiem puses vienojas, pasūtot Personas datu apstrādes pakalpojumu.

Izdevumu un zaudējumu atlīdzināšana

Ja uzņēmums “Excellent” saistībā ar Klienta personas datu apstrādi ir spiests piedalīties jebkādos procesos (ieskaitot uzraudzības iestādē, tiesā utt.), tad Klients apņemas pilnībā un nekavējoties atlīdzināt visus ar to saistītos uzņēmumam “Excellent” radušos izdevumus.

Ja uzņēmumam “Excellent” ir radušies mantiskas dabas pienākumi (piem., jāmaksā soda nauda vai atlīdzība, jāpilda kāds priekšraksts utt.), jo Klients ir pārkāpis savus personas datu aizsardzības pienākumus (tai skaitā, pildot šo līgumu), tad Klients apņemas pilnībā un nekavējoties to visu uzņēmumam “Excellent” atlīdzināt.

Konfidencialitāte

Klienta datubāzē esošie (personas) dati ir konfidenciāli.

“Excellent” un Datu depo darbinieki, kas saskaras vai kuriem ir piekļuve Klienta datubāzei un rezerves kopijām, ir noslēguši atbilstošus konfidencialitātes līgumus, kas izslēdz datu izpaušanu, izņemot no tiesību aktiem izrietošos ar datu izpaušanu saistītos pienākumus.

Klienta apstiprinājumi

Piekrītot šiem Īpašajiem nosacījumiem un/vai izmantojot Pakalpojumus, Klients apliecina savu pārliecību, ka ar “Excellent” Pakalpojumiem saistītie procesi un pasākumi atbilst tam, ko tas sagaida, un ka tie nodrošina Klientam iespēju veikt prasībām atbilstošu personas datu apstrādi, tai skaitā Klients piekrīt, ka:

 • Ar Pakalpojumiem saistītā datu apstrāde ir pilnībā Klienta kontrolē. Tas nozīmē, ka “Excellent” neapstrādā personas datus tiešā veidā un ka “Excellent” nav personas datu apstrādātājs klasiskajā nozīmē;
 • Ņemot vērā savu lomu datu apstrādē, “Excellent” un Datu depo ir veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas personas datu apstrādē nodrošina ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) un no tās izrietošo tiesību aktu nosacījumu izpildi un datu subjektu tiesību aizsardzību;
 • Pēc viņa domām, uzņēmuma “Excellent” piedāvātais drošības līmenis, sniedzot Pakalpojumus, ir pietiekams;
 • Īpašajos nosacījumos sniegtā informācija ir pietiekama, lai pierādītu “Excellent” saistību izpildi;
 • Klients bez papildu atlīdzības neprasīs uzņēmumam “Excellent” veikt jebkādas papildu darbības saistībā ar (personas) datu pseidonimizēšanu un šifrēšanu, ar sistēmu un pakalpojumu konfidencialitātes, integritātes, pieejamības un noturības palielināšanu, ar (personas) datu pieejamības atjaunošanas un piekļuves uzlabošanu tehniskas dabas incidentu gadījumā.

Īpašo nosacījumu un tajos norādīto pienākumu izpildes apstākļu konfidencialitāte

Klients apņemas neizpaust personām, kurām tas nav jāzina, Īpašo nosacījumu atrašanās vietu, kā arī tos neizplatīt un nenodrošināt to pieejamību. Saziņa un datu apmaiņa, kuru Puses veic saistībā ar šo Īpašo nosacījumu izpildi, ir konfidenciāla.

Piemērojamība nesaskaņu gadījumā

Šie Īpašie nosacījumi precizē Pakalpojumu sniegšanas nosacījumus saistībā ar personas datu apstrādi, negrozot Vispārīgajos nosacījumos (licences līgumā un pakalpojumu abonēšanas līgumā) atrunātos principus. Ja pastāv pretrunas ar citu tās pašas jomas vienošanos/nosacījumiem, tad tiek piemēroti šo Īpašo nosacījumu noteikumi.

Līguma spēkā stāšanās un ietekme uz Pakalpojumu līgumiem

Ņemot vērā to, ka “Excellent” nevar fiziski pārbaudīt, vai Klients, izmantojot Pakalpojumus, veic personas datu apstrādi, tad, lai izvairītos no neskaidrībām un pārpratumiem, šis Īpašo nosacījumu līgums ir jānoslēdz ar visiem Pakalpojumu lietotājiem. Tas ir saistīts ar Pakalpojumu nosacījumu grozījumiem un precizēšanu, kas izriet no izmaiņām tiesiskajā regulējumā. Ja Klients piekrīt šajos Īpašajos nosacījumos atrunātajiem noteikumiem, tad piekrišanas apstiprināšanai tam par to ir jāinformē “Excellent” (parasti – elektroniskā veidā). Par atbilstošu piekrišanu tiek uzskatīta arī daļēja vai pilnīga par Pakalpojumiem izsniegta rēķina apmaksa.

Ja Klients neapstiprina piekrišanu šiem Īpašajiem nosacījumiem, tad Klientam ir nekavējoties jāpārtrauc jebkāda personas datu apstrāde, kas saistīta ar Programmatūru un Pakalpojumu izmantošanu. Ja netiek apstiprināta piekrišana, tas var būt par pamatu Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanai un atbilstošo ar Klientu noslēgto līgumu uzteikšanai no “Excellent” puses, īpaši gadījumā, ja uzņēmumam “Excellent” rodas aizdomas, ka Klients apstrādā personas datus, pārkāpjot Īpašos nosacījumus.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk