Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 25. augusts 2023

Kā aizpildīt Noliktavas parametru iestatījumu?

Šajā iestatījumos ir iespējams atzīmēt dažādas izvēles, kādā veidā Loģistikas modulim ir jādarbojas konkrētā uzņēmuma gadījumā.

 

 

Atveriet moduli Loģistika > Iestatījumu Noliktavas parametri.

 

Galvenā noliktava – Ja šeit ir norādīta noliktava, tad tā tiek vienmēr izmantota pēc noklusējuma, ja vien nav norādīta kāda cita noliktava. Piemēram, ja tiek ievadīta Saņemtā prece, nenorādot noliktavu, tad prece tiek pieņemta šajā laukā norādītajā Galvenajā noliktavā.
Ja uzņēmumam ir vismaz viena noliktava, tad norādiet to šeit kā Galveno noliktavu. Tādējādi tiks nodrošināts tas, ka prece jebkurā laikā atrodas kādā noliktavā. Ja, veicot noliktavas kustibu, ir aizmirsies norādīt Noliktavu, tad prece tiek pieņemta vai izsūtīta no Galvenās noliktavas.

  • Ja tiek izmantota vairāk nekā viena Noliktava, tad pie šiem iestatījumiem ir ieteicams atzīmēt arī izvēli “Pieprasīt noliktavu”. Tādējādi jebkuras noliktavas kustības gadījumā programma prasīs norādīt Noliktavu.
  • Ja izvēle “Pieprasīt noliktavu” nav norādīta un Galvenā noliktava tiek mainīta, tad pirms jaunu noliktavas kustību ievadīšanas ir jāizveido datubāzes teksta kopija un jāimportē tā jaunā tukšā datubāzē. Tādā veidā visas preces tiek pārnestas no vecās Galvenās noliktavas uz jauno. Tagad visas noliktavas kustības, kas ievadītas nenorādot noliktavu, tiek uzskatītas par jaunās Galvenās noliktavas kustībām. Ja patiesībā prece ir palikusi iepriekšējā Galvenajā noliktavā, tad to ir iespējams pārvietot atpakaļ izmantojot Noliktavas kustību. Ja Galvenā noliktava tiek norādīta pirmo reizi, tad, importējot teksta kopiju, visas preces, kurām iepriekš noliktava nav norādīta, tiek pārnestas uz Galveno noliktavu.

Servisa noliktava – Šī noliktava ir nepieciešama gadījumā, ja tiek izmantots Servisa pasūtījumu modulis. Produkti, kas ir atnesti uz apkopi vai remontu, automātiski tiek pieņemti šeit norādītajā Servisa noliktavā.

Ievietot klasi – vairāk par šo izvēli lasiet ŠEIT.

Pieprasīt noliktavu – Ja ir atzīmēta šī izvēle, tad visu noliktavas kustību (nosūtīšana, saņemšana) un Rēķinu gadījumā ir jānorāda noliktava. Ja šī izvēle nav atzīmēta un noliktavas kustību gadījumā noliktava netiek norādīta, tad automātiski tiek izmantota Galvenā noliktava.
Šo izvēli ir ieteicams atzīmēt gadījumā, ja tiek izmantotas vairākas noliktavas. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka noliktavas kustību gadījumā ir jānorāda noliktava, un tiek novērsta preces kļūdaina pieņemšana vai izsūtīšana no Galvenās noliktavas.

Atjaunot reģ. garantijas sēr. nr. – Šī izvēle tiek izmantota Servisa pasūtījumu moduļa gadījumā. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Servisa pasūtījumu modulī ir iespējams izmantot pārdoto Produktu sērijas numurus. Ja šāds Produkts tiek atnests uz remontu, tad ar sērijas numura palīdzību, pamatojoties uz Rēķina numuru un Produktam noteikto Garantijas mēnešu skaitu (Artikula kartiņā “Izmaksas” sadaļa), var noteikt artikula garantijas laiku.

Servisa un parasto art. automātiska piegāde – Ienākošajos rēķinos, kas sastādīti no Pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai tie Artikuli, kuriem ir apstiprināta piegāde Noliktavā. Tas nozīmē, ka pirms Ienākošā rēķina sastādīšanas, no Pasūtījuma ir jāsastāda un jāapstiprina Noliktavas piegāde. Tas nav nepieciešams, ja Pasūtījumā nav Noliktavas vai Strukturēto artikulu (t.i., patiesībā prece netiek pieņemta Noliktavā). Ja vēlaties no šādiem Pasūtījumiem sastādīt Ienākošos rēķinus, neveicot Noliktavas piegādi, tad atzīmējiet doto izvēli.
Ja šī izvēle ir atzīmēta, un Pasūtījumā ir Parastais vai Servisa artikuls, tad, saglabājot Pasūtījumu, laukā “Saņemtais daudzums” automātiski tiek ievadīts pasūtītais daudzums. Tādējādi Parastie un Servisa artikuli netiek iekļauti Noliktavas piegādēs, kas sastādīti no Pasūtījumiem. Kad Pasūtījums ir saglabāts, tad pasūtīto daudzumu vairs nevar mainīt.

Rēķins pirms piegādes – Izejošajos rēķinos, kas sastādāmi no Klientu Pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai Artikuli no apstiprinātajām Piegādēm. Tas nozīmē, ka, lai sastādītu Rēķinu, Klienta Pasūtījumam ir jābūt piegādātam. Ja vēlaties sastādīt Izejošos Rēķinus no Klientu pasūtījumiem (Pasūtījuma kopsummas apmērā) pirms Artikulu piegādes, tad atzīmējiet šo izvēli.

Rēķins pirms saņ. preces – Ienākošajos rēķinos, kas sastādāmi no Pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai Artikuli no apstiprinātajām Noliktavas piegādēm. Tas nozīmē, ka, lai sastādītu Rēķinu, Pasūtījumam ir jābūt saņemtam noliktavā. Ja vēlaties sastādīt Ienākošos Rēķinus no Pasūtījumiem (Pasūtījuma kopsummas apmērā) pirms saņemšanas Noliktavā, tad atzīmējiet šo izvēli.
Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad to ir iespējams aktivizēt atsevišķiem Pasūtījumiem, atzīmējot Pasūtījumā izvēli “Rēķins pirms saņemšanas Noliktavā”.
Pirms saņemšanas Noliktavā Ienākošos rēķinus ir iespējams sastādīt no Pasūtījumiem arī tad, ja Ienākošā rēķina iestatījumos ir atzīmēta izvēle “Vienmēr izmantot no pirkuma pasūtījumiem pilnos daudzumus”. Šīs izvēles gadījumā Rēķins tiek sastādīts Pasūtījuma kopsummas apmērā arī tad, ja Noliktavas piegāde ir tikai daļēja. Savukārt izvēles Rēķins pirms saņ. preces” gadījumā tiek sastādīts Ienākošais rēķins par nepilnu Noliktavas piegādes summu.

Automātiski ievietot partijas sēr. Nr. piegādē – Izsūtot Artikulu ar sērijas numuru, parasti Sērijas numurs ir jāievada pašam, jo tas netiek darīts automātiski atbilstoši FIFO/LIFO uzskaitei. Ja tas ir Artikuls, kuram ir tikai partijas numurs (un ir atzīmēta dotā izvēle), tad Sērijas numurs un “Ieteicams līdz” datums tiek Izsūtīšanas kartē ievadīts automātiski.
Ja tiek pasūtīts lielāks daudzums preču nekā to ir konkrētajā partijā, tad Izsūtīšana ietver nepieciešamo skaitu rindu ar dažādiem Sērijas numuriem. Piemēram, partija ar Sērijas numuru 1 sastāv no 10 Produktiem, un arī partija ar Sērijas numuru 2 sastāv no 10 Produktiem, bet pasūtījums tiek izveidots par 11 Produktiem. Ja ir atzīmēta dotā izvēle, tad tiek sastādīta Piegāde ar 2 rindām: pirmā rinda par 10 Produktiem ar Sērijas numuru 1 un otra par 1 Produktu ar Sērijas numuru 2.

Sērijas numuru izmantošana tiek sākta no vismazākā (1 pirms 2, A pirms B utt.). Taču gadījumā, ja ir atzīmēta izvēle “Šķirot partijas numurus pēc “ieteicams līdz” datuma”, tad kā pirmais tiek izmantots partijas numurs ar visagrāko “ieteicams līdz” datumu. Kā pirmie tiek izmantoti partijas numuri bez “ieteicams līdz” datuma.
Ja Piegāde netiek uzreiz apstiprināta, tad tajā iekļautos partijas numurus ir iespējams mainīt, izmantojot Darbību izvēlnes komandu “Aizvietot partijas numurus”.

Atļaut nosūtīto daudzumu lielāku par pasūtīto – Sastādot Piegādi no Pasūtījumiem, parasti netiek pieļauts izsūtīt lielāku daudzumu, nekā tika pasūtīts. Atzīmējiet šo izvēli, ja tomēr vēlaties to darīt. Šī izvēle attiecas uz visiem Artikuliem (arī uz Parastajiem un Pakalpojuma produktiem).

Bez sērijas Nr. preču saņemšanās – Pēc noklusējuma ir noteikts, ka, saņemot Noliktavā Artikulus ar Sērijas numuru, Noliktavas piegādi nav iespējams saglabāt, neievadot Sērijas numuru. Līdzīgi kā Artikula pārdošanas gadījumā Piegādē vai Rēķinā ir jāievada derīgs Sērijas numurs (uz to brīdi noliktavā esoša Artikula numurs).
Ja šāda kārtība neder, tad atzīmējiet doto izvēli. Tagad Noliktavas piegādi būs iespējams apstiprināt, neievadot Sērijas numuru. Tomēr, veicot darbības, kas saistītas ar Artikulu izsniegšanu no Noliktavas (piem., Piegādēs, Rēķinos, Norakstīšanas gadījumā), Sērijas numurs ir jānorāda, taču šajā gadījumā netiek pārbaudīts, vai Sērijas numurs ir derīgs (tas, vai prece uz doto brīdi ir noliktavā). Tā kā Noliktavas piegādēm Sērijas numura ievadīšana nav obligāta, tad nav iespējams pārbaudīt Sērijas numura derīgumu. Tā paša iemesla dēļ darbību gadījumā, kas saistītas ar izsniegšanu no noliktavas, Sērijas numuru nav iespējams izvēlēties ar taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Uzstādīt nosūtīšanas datumu uz apstiprināšanas datumu – Ja tiek izmantots Izmaksu secības modelis, tad visas Noliktavas darbības ir jāievada stingrā secībā, pretējā gadījumā FIFO/LIFO aprēķins var kļūt nepareizs. Piemēram, nekad nevajag reģistrēt Piegādi ar iepriekšējās dienas datumu, ja ir jau ievadīta izsniegšana no noliktavas (piem.,Piegāde, Norakstīšana) ar šīs dienas datumu. Saglabājot noliktavas darbības pirmo reizi, ir ieteicams tās apstiprināt. Neapstipriniet iepriekš reģistrētas neapstiprinātas noliktavas darbības, ja ir vēlākas apstiprinātas noliktavas darbības, izņemot gadījumā, ja tiek mainīts to datums. Ja tiek izmantots Izmaksu secības modelis, tad ir ieteicams atzīmēt doto izvēli, nodrošinot FIFO/LIFO aprēķina pareizību. Izmantojot šo izvēli, Piegādei tās apstiprināšanas gadījumā tiek automātiski piešķirts šīs dienas datums. Šīs dienas datums tiek ievadīts arī, atzīmējot Noliktavas kustību kā izsūtītu un saglabājot to izsūtīšanas datumā, tāpat arī Atzīmējot Noliktavas kustību kā pieņemtu un saglabājot to pieņemšanas datumā.

Samazināt pieejamo daudzumu – Ar šeit sniegtajām izvēlēm nosakiet, kad izsūtītie Artikuli ir jānoņem no Noliktavas uzskaites (kurā brīdī ir jāsamazina daudzums noliktavā).

2. daudzuma aprēķins – Vairākās Loģistikas moduļa atskaitēs ir iespējams ietvert Daudzumu 2. Tādējādi Artikulim, kam Noliktavas kartiņā ir noteikta 2. vienība un Vienības koeficients, ir iespējams apskatīt noliktavas daudzumus divās dažādās mērvienībās.
Daudzums 2 tiek iegūts, pareizinot vai dalot standarta daudzumu ar Vienības koeficientu.

 

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk