Ātrā meklēšana!

Kā aizpildīt Noliktavas parametru iestatījumu?Atjaunināts 08. maijs 2020

Šajā iestatījumos ir iespējams atzīmēt dažādas izvēles, kādā veidā Loģistikas modulim ir jādarbojas konkrētā uzņēmuma gadījumā.

Galvenā noliktava – Ja šeit ir norādīta noliktava, tad tā tiek vienmēr izmantota pēc noklusējuma, ja vien nav norādīta kāda cita noliktava. Piemēram, ja tiek ievadīta Saņemtā prece, nenorādot noliktavu, tad prece tiek pieņemta šajā laukā norādītajā Galvenajā noliktavā.
Ja uzņēmumam ir vismaz viena noliktava, tad norādi to šeit kā Galveno noliktavu. Tādējādi tiks nodrošināts tas, ka prece jebkurā laikā atrodas kādā noliktavā. Ja, veicot noliktavas kustibu, ir aizmirsies norādīt Noliktavu, tad prece tiek pieņemta vai izsūtīta no Galvenās noliktavas. Ja tiek izmantota vairāk nekā viena Noliktava, tad pie šiem iestatījumiem ir ieteicams atzīmēt arī izvēli “Pieprasīt noliktavu”. Tādējādi jebkuras noliktavas kustības gadījumā programma prasīs norādīt Noliktavu.
Ja izvēle “Pieprasīt noliktavu” (zemāk) nav norādīta un Galvenā noliktava tiek mainīta, tad pirms jaunu noliktavas kustību ievadīšanas ir jāizveido datubāzes teksta kopija un jāimportē tā jaunā tukšā datubāzē. Tādā veidā visas preces tiek pārnestas no vecās Galvenās noliktavas uz jauno. Tagad visas noliktavas kustības, kas ievadītas, nenorādot noliktavu, tiek uzskatītas par jaunās Galvenās noliktavas kustībām. Ja patiesībā prece ir palikusi iepriekšējā Galvenajā noliktavā, tad to ir iespējams pārvietot atpakaļ, izmantojot Noliktavas kustību. 
Ja Galvenā noliktava tiek norādīta pirmo reizi, tad, importējot teksta kopiju, visas preces, kurām iepriekš noliktava nav norādīta, tiek pārnestas uz Galveno noliktavu.

Servisa noliktava – Šī noliktava ir nepieciešama gadījumā, ja tiek izmantots Servisa pasūtījumu modulis. Produkti, kas ir atnesti uz apkopi vai remontu, automātiski tiek pieņemti šeit norādītajā Servisa noliktavā.

Ievietot klasi – vairāk par šo izvēli lasi ŠEIT.

Pieprasīt noliktavu –Ja ir atzīmēta šī izvēle, tad visu noliktavas kustību (nosūtīšana, saņemšana) un Rēķinu gadījumā ir jānorāda noliktava. Ja šī izvēle nav atzīmēta un noliktavas kustību gadījumā noliktava netiek norādīta, tad automātiski tiek izmantota Galvenā noliktava.
Šo izvēli ir ieteicams atzīmēt gadījumā, ja tiek izmantotas vairākas noliktavas. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka noliktavas kustību gadījumā ir jānorāda noliktava un tiek novērsta preces kļūdaina pieņemšana vai izsūtīšana no Galvenās noliktavas.

Atjaunināt reģ. garantijas sēr. nr. –Šī izvēle tiek izmantota Servisa pasūtījumu moduļa gadījumā. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Servisa pasūtījumu modulī ir iespējams izmantot pārdoto Produktu sērijas numurus. Ja šāds Produkts tiek atnests uz remontu, tad ar “HansaWorld” sērijas numura palīdzību, pamatojoties uz Rēķina numuru un Produktam noteikto Garantijas mēnešu skaitu (Artikula kartiņās Receptes sadaļa), var noteikt, vai attiecībā uz Produktu ir spēkā garantijas laiks.

Automātiskā izsūtīšana parastajiem un pakalpojuma produktiem – Rēķinos, kas sastādāmi no pārdošanas pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai tie Produkti, kuru gadījumā ir apstiprināta izsūtīšana. Tas nozīmē, ka pirms Rēķina sastādīšanas, no Pasūtījuma ir jāsastāda un jāapstiprina Izsūtīšana. Tas nav nepieciešams, ja Pasūtījumā nav Noliktavas vai Struktūras produktu (t.i., patiesībā prece netiek no Noliktavas izsūtīta). Ja vēlies no šādiem Pasūtījumiem sastādīt Rēķinus, neveicot Izsūtīšanu, tad atzīmē doto izvēli. 
Ja šī izvēle ir atzīmēta un Pārdošanas pasūtījumā ir Parastais vai Pakalpojuma produkts, tad, saglabājot Pasūtījumu, laukos “Tiek izsūtīts” un “Ir izsūtīts” automātiski tiek ievadīts pasūtītais daudzums. Tādējādi Parastie un Pakalpojuma produkti netiek iekļauti Izsūtījumos, kas sastādīti no Pasūtījumiem. Kad Pasūtījums ir saglabāts, tad pasūtīto daudzumu vairs nevar mainīt.
Izmantojot šo izvēli, ir jāvēro, lai nejauši netiek priekšlaicīgi par pakalpojumiem sastādīts Rēķins Pasūtījumiem, kas ietver arī Noliktavas produktus.

Šī izvēle netiek atzīmēta gadījumā, ja tiek izmantoti Pārdošanas pakalpojumi, kas ir saistīti ar projektiem. Par šādiem pasūtījumiem Rēķini netiek sastādīti tiešā veidā, tie tiek sastādīti no Projektu ierakstiem, kas savukārt tiek sastādīti no Izsūtījumiem. Ja dotā izvēle ir atzīmēta, tad Parastie un Pakalpojuma produkti (piemēram, darba stundas) netiek pārnesti no Pasūtījumiem uz Projekta ierakstiem caur Izsūtījumiem, jo Izsūtījumi neeksistē.

Automātiskie ienākumi parastajiem un pakalpojuma produktiem – Pirkuma rēķinos, kas sastādāmi no pirkuma pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai tie Produkti, kuru gadījumā ir apstiprināti Noliktavas ienākumi. Tas nozīmē, ka pirms Pirkuma rēķina sastādīšanas, no Pirkuma pasūtījuma ir jāsastāda un jāapstiprina Noliktavas ienākums. Tas nav nepieciešams, ja Pirkuma pasūtījumā nav Noliktavas vai Struktūras produktu (t.i., patiesībā prece netiek pieņemta Noliktavā). Ja vēlies no šādiem Pirkuma pasūtījumiem sastādīt Pirkuma rēķinus, neveicot Noliktavas ienākumu, tad atzīmē doto izvēli.
Ja šī izvēle ir atzīmēta un Pirkuma pasūtījumā ir Parastais vai Pakalpojuma produkts, tad, saglabājot Pirkuma pasūtījumu, laukā “Saņemtais daudzums” automātiski tiek ievadīts pasūtītais daudzums. Tādējādi Parastie un Pakalpojuma produkti netiek iekļauti Noliktavas ienākumos, kas sastādīti no Pirkuma pasūtījumiem. Kad Pirkuma pasūtījums ir saglabāts, tad pasūtīto daudzumu vairs nevar mainīt.

Rēķini pirms izsūtīšanas – Rēķinos, kas sastādāmi no Pārdošanas pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai Produkti no apstiprinātajiem Izsūtījumiem. Tas nozīmē, ka, lai sastādītu Rēķinu, Pārdošanas pasūtījumam ir jābūt izsūtītam. Ja vēlies sastādīt Rēķinus no Pasūtījumiem (Pasūtījuma kopsummas apmērā) pirms Produktu izsūtīšanas, tad atzīmē šo izvēli. Ja no Izsūtījumiem tiek sastādīti izmaksu ieraksti, tad tie tiek sastādīti, apstiprinot Izsūtījumus (t.i., izvēle “Rēķini pirms izsūtīšanas” neietekmē izmaksu uzskaiti). Tomēr, veicot izmaksu ierakstus no Rēķiniem, Finanšu modulī Ieraksti netiek sastādīti. Sastādot Rēķinu, nav zināma izsūtāmā Produkta cena, jo Izsūtījuma vēl nav. Šādā gadījumā šis ieraksts ir jāievada Finanšu modulī manuāli.
Ja šī izvēle šeit nav atzīmēta, tad to ir iespējams aktivizēt atsevišķiem Pasūtījumiem, atzīmējot Pasūtījumā izvēli “Rēķins pirms izsūtīšanas” (Izsūtīšanas nosacījumu kartē).

Pirkuma rēķini pirms noliktavas ienākuma – Pirkuma rēķinos, kas sastādāmi no Pirkuma pasūtījumiem, parasti tiek iekļauti tikai Produkti no apstiprinātiem Noliktavas ienākumiem. Tas nozīmē, ka, lai sastādītu Rēķinu, Pirkuma pasūtījumam ir jābūt pieņemtam noliktavā. Ja vēlies sastādīt Rēķinus no Pirkuma pasūtījumiem (Pasūtījuma kopsummas apmērā) pirms Noliktavas ienākuma sastādīšanas, tad atzīmē šo izvēli.
Ja šī izvēle šeit nav atzīmēta, tad to ir iespējams aktivizēt atsevišķiem Pirkuma pasūtījumiem, atzīmējot Pasūtījumā izvēli “Rēķins pirms noliktavas ienākuma” (Nosacījumu kartē).
Pirms Noliktavas ienākuma sastādīšanas Pirkuma rēķinus ir iespējams sastādīt no Pirkuma pasūtījumiem arī tad, ja Pirkuma rēķina iestatījumos ir atzīmēta izvēle “Vienmēr izmantot no pirkuma pasūtījumiem pilnos daudzumus”. Šīs izvēles gadījumā Rēķins tiek sastādīts Pasūtījuma kopsummas apmērā arī tad, ja Noliktavas ienākums ir tikai daļējs. Savukārt izvēles “Pirkuma rēķins pirms noliktavas ienākuma” gadījumā tiek sastādīts Pirkuma rēķins par nepilnu Noliktavas ienākuma summu.

Automātiskais partijas numurs izsūtīšanai, Šķirot partijas numurus pēc “ieteicams līdz” datuma – Izsūtot Produktu ar sērijas numuru, parasti Sērijas numurs ir jāievada pašam, jo tas netiek darīts automātiski atbilstoši FIFO/LIFO uzskaitei. Ja runa ir par Produktu, kuram ir tikai partijas numurs, un ir atzīmēta dotā izvēle, tad Sērijas numurs un “Ieteicams līdz” datums tiek Izsūtīšanas kartē ievadīts automātiski. 
Ja tiek pasūtīts lielāks daudzums preču nekā to ir konkrētajā partijā, tad Izsūtīšana ietver nepieciešamo skaitu rindu ar dažādiem Sērijas numuriem. Piemēram, partija ar Sērijas numuru 1 sastāv no 10 Produktiem un arī partija ar Sērijas numuru 2 sastāv no 10 Produktiem, bet pasūtījums tiek iesniegts par 11 Produktiem. Ja ir atzīmēta dotā izvēle, tad tiek sastādīta Izsūtīšana ar 2 rindām: pirmā rinda par 10 Produktiem ar Sērijas numuru 1 un otra par 1 Produktu ar Sērijas numuru 2.
Sērijas numuru izmantošana tiek sākta no vismazākā (1 pirms 2, A pirms B utt.). Taču gadījumā, ja ir atzīmēta izvēle “Šķirot partijas numurus pēc “ieteicams līdz” datuma”, tad kā pirmais tiek izmantots partijas numurs ar visagrāko “ieteicams līdz” datumu. Kā pirmie tiek izmantoti partijas numuri bez “ieteicams līdz” datuma.
Ja Izsūtīšana netiek uzreiz apstiprināta, tad tajā iekļautos partijas numurus ir iespējams mainīt, izmantojot Darbību izvēlnes komandu “Aizpildīt partijas numurus”.

Atļaut izsūtīt vairāk, nekā tika pasūtīts – Sastādot Izsūtīšanu no Pasūtījumiem, parasti netiek pieļauts izsūtīt lielāku daudzumu, nekā tika pasūtīts. Atzīmē šo izvēli, ja tomēr vēlies to darīt. Šī izvēle attiecas uz visiem Produktiem (arī uz Parastajiem un Pakalpojuma produktiem).

Neprasīt sērijas numuru noliktavas ienākumam – Pēc noklusējuma ir noteikts, ka, pieņemot noliktavā Produktus ar Sērijas numuru, Noliktavas ienākumu nav iespējams saglabāt, neievadot Sērijas numuru. Līdzīgi kā Produkta pārdošanas gadījumā Izsūtījumā vai Rēķinā ir jāievada derīgs Sērijas numurs (uz doto brīdi noliktavā esošā Produkta numurs). 
Ja tev šāda kārtība neder, tad atzīmē doto izvēli. Tagad Noliktavas ienākumu būs iespējams apstiprināt, neievadot Sērijas numuru. Tomēr, veicot darbības, kas saistītas ar Produkta izsniegšanu no Noliktavas (piem., Izsūtījumos, Rēķinos, Norakstīšanas gadījumā), Sērijas numurs ir jānorāda, taču šajā gadījumā netiek pārbaudīts, vai Sērijas numurs ir derīgs (tas, vai prece uz doto brīdi ir noliktavā). Tā kā Noliktavas ienākumiem Sērijas numura ievadīšana nav obligāta, tad nav iespējams pārbaudīt Sērijas numura derīgumu. Tā paša iemesla dēļ darbību gadījumā, kas saistītas ar izsniegšanu no noliktavas, Sērijas numuru nav iespējams izvēlēties ar taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

Izsūtīšanas un noliktavas darbības datums sakrīt ar apstiprināšanas datumu – Ja tiek izmantots Izmaksu secības izmaksu modelis, tad visas noliktavas darbības ir jāievada stingrā secībā, pretējā gadījumā FIFO/LIFO aprēķins var kļūt nepareizs. Piemēram, nekad nevajag reģistrēt Izsūtījumu ar iepriekšējās dienas datumu, ja ir jau ievadīta izsniegšana no noliktavas (piem., Izsūtījums, Norakstīšana) ar šīs dienas datumu. Saglabājot noliktavas darbības pirmo reizi, ir ieteicams tās apstiprināt. Neapstiprini iepriekš reģistrētas neapstiprinātas noliktavas darbības, ja ir vēlākas apstiprinātas noliktavas darbības, izņemot gadījumā, ja tiek mainīts to datums. Ja tiek izmantots Izmaksu secības izmaksu modelis, tad ir ieteicams atzīmēt doto izvēli, nodrošinot FIFO/LIFO aprēķina pareizību. Izmantojot šo izvēli, Izsūtījumam tā apstiprināšanas gadījumā tiek automātiski piešķirts šīs dienas datums. Šīs dienas datums tiek ievadīts arī, atzīmējot Noliktavas kustību kā izsūtītu un saglabājot to izsūtīšanas datumā, tāpat arī Atzīmējot Noliktavas kustību kā pieņemtu un saglabājot to pieņemšanas datumā.

Pieprasīt plānoto izsūtīšanas datumu – Atzīmē šo izvēli, ja vēlies, lai Pārdošanas un Pirkšanas pasūtījumiem būtu noteikts Plānotās izsūtīšanas datums.

Samazināt daudzumu noliktavā izsūtot – Ar šeit sniegtajā izvēlēm nosaki, kad izsūtītie Produkti ir jānoņem no Noliktavas uzskaites (kurā brīdī ir jāsamazina daudzums noliktavā). Produktu daudzums tiks samazināts atbilstoši izsūtītajam daudzumam, vai nu sastādot, vai arī apstiprinot Izsūtījumu.
Preces pieejamību jebkurā Noliktavā ir iespējams ātri pārbaudīt ar Darbību izvēlnes funkciju “Apskatīt produkta pašreizējo stāvokli” vai “Produkta pašreizējā stāvokļa pārskats”, kas ir pieejams vairākos “HansaWorld Enterprise” reģistros. Produktu daudzums Noliktavā ir redzams arī pie Izsūtīšanas laukā “Noliktava”. Izmantojot dotās izvēles, ir iespējams noteikt, vai noliktavas daudzums ietver arī to daudzumu, kas ir norādīts neapstiprinātos Izsūtījumos.

2. vienības aprēķināšana – Vairākos Noliktavas moduļa pārskatos ir iespējams ietvert Daudzumu 2. Tādējādi Produktiem, kam Noliktavas kartē ir noteikta 2. vienība un Vienības koeficients, ir iespējams apskatīt noliktavas daudzumus divās dažādās mērvienībās.
Daudzums 2 tiek iegūts, pareizinot vai dalot standarta daudzumu ar Vienības koeficientu. Izdari atbilstošo izvēli šeit. Ja šī izvēle tiek mainīta, tad pārskatu atjaunināšanai ir jāsastāda teksta kopija, kas ir jāimportē jaunā, tukšā datubāzē.

Hronoloģija noliktavā – Hronoloģijas funkciju var izmantot FIFO/LIFO vērtību precizitātes nodrošināšanai, pieprasot noliktavas darbību ievadīšanu pareizā secībā. Izmantojot šo funkciju, “HansaWorld Enterprise” neatļauj apstiprināt noliktavas darbību (Noliktavas ienākumu, Izsūtīšanu, Noliktavas kustību, Atgriezto preci vai Norakstīšanu), ja atbilstošajā reģistrā ir neapstiprinātas darbības ar agrāku Ieraksta datumu vai arī apstiprinātas darbības ar vēlāku Ieraksta datumu. Šo izvēli ir ieteicams atzīmēt Izmaksu secības izmaksu modeļa gadījumā.
Ja vēlies, lai hronoloģija tiktu ievērota visu noliktavu darbību gadījumā, tad atzīmē izvēli “Visās noliktavās”, bet ja vēlies, lai hronoloģija tiktu ievērota tikai tās Noliktavas ietvarā, kas attiecas uz konkrēto noliktavas darbību, tad atzīmē izvēli “Konkrētajā noliktavā”.
Attiecībā uz konkrētu Noliktavu ir iespējams hronoloģijas ievērošanu izslēgt, atzīmējot atbilstošās Noliktavas kartē izvēli “Ignorēt hronoloģiju”.
NB! Ja ir atzīmēta šī izvēle, tad noliktavas darbību nevar reģistrēt ar nākotnes datumu. Pretējā gadījumā nav iespējams ievadīt darbības ar šīs dienas datumu.

Izsūtīšana mīnusā – Ar šīm izvēlēm ir iespējams noteikt, kā programmai ir jārīkojas, sastādot Izsūtījumus no Pasūtījumiem, ja Noliktavā ir mazāk preču, nekā ir pasūtīts. Šīs izvēles neskar Parastos un Pakalpojuma produktus pat tad, ja Izmaksu uzskaites iestatījumos ir veikta atzīme “Kontēt parasto un pakalpojuma produktu izmaksas”.
Aprēķinot izmaksu ierakstus, pamatojoties uz Izmaksu secības izmaksu modeli (FIFO vai LIFO), atzīmē izvēli “Neatļaut”. Ja ir atzīmēta kāda cita izvēle un ir vēlēšanās izsūtīt Produktu, kura noliktavā nav, tad tiek veikta izsūtīšana mīnusā, taču Produkta FIFO/LIFO vērtība nav zināma, tāpēc izmaksu summa nebūs pareiza.

Atļaut – Atzīmējot šo izvēli, ir iespējams izsūtīt vairāk Noliktavas produktu nekā to patiesībā ir Noliktavā. Ja pasūtītais daudzums ir lielāks, tad, sastādot Izsūtīšanu no Pasūtījumiem, pēc noklusējuma tomēr tiek piedāvāts Noliktavā esošais daudzums.

Neatļaut – Atzīmē šo izvēli tad, ja nevēlies, ka tiek izsūtīts vairāk preču, nekā patiesībā ir Noliktavā.

Izsūtīt vienmēr – Ar šo izvēli ir iespējams izsūtīt lielāku Noliktavas produktu daudzumu, nekā patiesībā ir Noliktavā. Atšķirībā no izvēles “Atļaut” šīs izvēles gadījumā, sastādot Izsūtīšanu no Pasūtījumiem, vienmēr automātiski tiek ievadīts pasūtītais daudzums pat tad, ja Noliktavā nav pietiekams daudzums preču.

Vairāk nekā pirkuma pasūtījumā – Ar šīm izvēlēm var noteikt, vai Noliktavas ienākumā var norādīt lielāku daudzumu nekā sākotnējā Pirkuma pasūtījumā.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus