Ātrā meklēšana!

Kā izveidot darbinieka kartīti?Atjaunināts 24. novembris 2020

Modulis ALGAS, reģistrs Darbinieki, poga Veidot, jaunu ierakstu – Darbinieki

Kartītes kods vai ieraksta numurs – pirmo veidojam manuāli. Ievadot pašu pirmo numuru, sistēma pārējos veidos pēc kārtas. Rekomendējam sākt 100001, jo sistēmā filtrē numurus pēc pirmā cipara. Tāpēc ja jūs uzsāksiet numerāciju no 1 …10, tad tie cipari paradīsiet pēc kārtas, jo sākas ar 1.

Vārdsšajā laukā ir jānorāda darbinieka vārdu, uzvārdu. Piemēram, Viktors Krauze.

Darbinieku grupa – ja uzņēmumam ir liels darbinieku štats, labākai uzskaitei, statistikai ir iespējams dalīt un attiecināt darbinieku konkrētām grupām (piem. administrācija, strādnieki, noliktavas darbinieki, utt).

Darbinieka grupu iestatījums atsevišķi var atrast modulī PERSONĀLS – “Darbinieku grupa”

Papildu katrai grupai ir iespējams uzstādīt grāmatojumus “pēc noklusējuma”, kuri tiek izmantoti aprēķināta atalgojuma ierakstīšanai.

Citādi pēc noklusējuma sistēma izmantos iestatītos grāmatojumus visiem darbiniekiem. Šo iestatījumu jūs varat atrast modulī ALGAS – “Operāciju tipu kontējumi”

! Jāizvēlas vai nu pirmo vai otro variantu! Pielietojot abus divus vienlaicīgi, veidos nepareizu grāmatojuma ierakstu.

Departaments – ja ir nepieciešamība uzskaitīt darbiniekus pēc struktūrvienībām, departamentiem, filiālēm, tad jāaizpilda šo lauku. Atsevišķi to var atrast Personāla modulī reģistrā – “Departamenti”.

Darbinieku klases – ja ir nepieciešams uzskaitīt vai dalīt darbiniekus vēl sīkāk nekā grupas, tad jūs varat izmantot šo lauku. Atsevišķi iestatījumu “Darbinieku klases” var atrast Personāla modulī.

Nodokļu grupa – ļoti svarīgs lauks aizpildīšanai. Nodokļu Grupas iestatījums parāda darbinieka piederību grupai, kurai ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Pēc noklusējuma tiek piedāvātas 3 nodokļu grupas:

STN – Darbinieki pakļaujas visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (standarts)

PENSI – sociālās apdrošināšanas likmes pensionāriem

INVAL – sociālās apdrošināšanas likmes invalīdiem


Atsevišķi šo iestatījumu var atrast PERSONĀLA moduļa iestatījumā Nodokļu grupas.

Katrai nodokļu grupai tiek pielietots sava sociālās apdrošināšanas likme saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Likmes iestatījumus var nodefinēt vai precizēt ALGAS modulī “LIKMES” (Sociālais nodoklis DN un DD)


Ceturtā grupa pēc noklusējuma atteicas uz Autoratlīdzībām fiziskām personām, kurai arī noteikta speciāla sociālās apdrošināšanas likme.

Tiklīdz jūs aizpildīsiet Nodokļu grupu, parādīsies paziņojums

un EDS Statusa kodi sadaļā automātiski aizpildīsies EDS statusa tipu kods un grupa DN “darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

Šie iestatījumi nepieciešamie korekta XML faila ģenerēšanai eksportam EDS sistēmai.

Iestatījumos ir ieliktas noteiktās pazīmes ar kādu informācija ies EDS sistēmā un tiks atšifrēta elektronisko dokumentu „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem …” tabulās.


Parādās divas rindas – tas ir speciāli taisīts, lai saglabātos vēsture.

Pamatdatu sadaļa

Dzimšanas datums, vieta, pilsonība utt… – laukus aizpildām pēc nepieciešamības.

Lauki, kuri šeit svarīgi aizpildīt ir:

Personas kods, jo tas parādīsies EDS atskaitēs

Rezidents vai Nepilsonis – to atķeksēšana ir svarīga tādai EDS atskaitei kā “IIN pārskats fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR”

Ja atķeksēts Nepilsonis, tad jānorāda tās personas Pilsonību (tās piederību kādai valstij).

Personīgā informācijas sadaļa

Laukus aizpildām pēc nepieciešamības.

Rekomendējumi lauki, aizpildīšanai ir:

– Deklarētā adrese / Faktiskā adrese – otro aizpildīt, ja tā atšķiras no deklarētās adreses.

– Tālrunis

– E-pasts – ir iespēja automātiski izsūtīt darbiniekiem algu lapiņas, šai funkcijai e-pasta adrese būs nepieciešama.

– Bankas nosaukums / bankas konts – ir svarīgi aizpildīt, jo tie automātiski parādīsies algas, avansu vai kādas citas izmaksas maksājuma uzdevumos.

Darba attiecības sadaļa

Obligāti aizpildām:

Sākuma datums – jānorāda datumu, kad persona uzsāka darba attiecības uzņēmumā

Beigu datums – jānorāda, piemēram kad persona tiks atbrīvota no darba

Objekti – darbiniekam var izveidot “objektu”, kurš ļaus nākotnē dažādās atskaitēs informāciju par konkrēta darbinieka izdevumiem redzēt detalizētāk.

Oficiālais amats/faktiskais amats – šo reģistru atsevišķi var atrast modulī PERSONĀLS, reģistri “Amati”. Faktiskais amats var precizēt oficiālo, bet ja nav vajadzības precizēšanai aizpildām tikai oficiālo amatu.

Veidojot jaunu ierakstu AMATS, obligāti jānorāda kodu no profesiju klasifikatora (lauks Klasifikators), kas vēlāk parādīsies un atspoguļosies xml failā sniedzot VIDam “Ziņu par Darba ņēmēju / par fiziskām personām” EDS sistēmā.

Profesiju klasifikatora iestatījumu varat atrast modulī PERSONĀLS.

Komentāra lauku – var izmantot savām vajadzībām vai ja jūsu uzņēmuma iekšējai dokumentu kārtībai ir svarīgi tādi dokumenti kā:

 • Personas kartīte (komentāra laukā norādām informāciju par tiesiskās attiecības izbeigšanas iemeslu)

 • Personīgais konts (komentāra laukā norādām informāciju par darbinieka atalgojuma bruto summu kā noteikts līgumā, vienošanās vai kādā citā oficiālā dokumentā)

Parametri sadaļā

Šajā sadaļā var norādīt darbinieka vārdu dažādos locījumos, lai tie parādītos jau gatavajos standarta tekstu paraugos pareizajā formā

jāaizpilda:

Radinieku sadaļā – tiek atspoguļotas darbiniekam apgādājamās personas. Savukārt saņemt šo informāciju jūs varat no EDS sistēmas.


Radinieku tipu izvēlāmies no jau eksistējoša saraksta – PERSONĀLA modulī iestatījuma “Radinieku tipi”.

Vārds (Uzvārds), dzimšanas datums, No …. līdz …. – ierakstam manuāli balstoties uz saņemto no EDS sistēmas informāciju.

Konstantes laukā izvēlamies atbilstošu kodu Atvieglojumam par apgādājamo (APG)

Iestatījums KONSTANTES atrodas ALGAS modulī un tajā tiek izveidoti ieraksti dažādu veidu atvieglojumiem vai ierobežojumiem vai kādai citai vērtībai, kura ir noteikta likumdošanā. Tās konstantes vēlāk tiek izmantotas atalgojuma aprēķinu formulā. Tāpēc ir svārīgi norādīt aktuālās vērtības.


Atvieglojumu/ieturējumu sadaļa

Atvieglojuma piemērs – invalīda vai politiski represētās personas atvieglojumi

Ieturējuma piemērs – Alimenti vai kāds cits tiesas izpildraksts.


Konstantes laukā izvēlamies atbilstošu kodu alimentiem (ALIM), vai citu kodu atkarīgi no situācijas.

Datums (no… līdz…), summa – ierakstam manuāli.

Sākuma summas sadaļa

Tiek izmantota gadījumos, kad ir nepieciešams pārnest datus vidējās algas aprēķinam.

PIEMĒRAM

1) ja darbinieks pāriet uz citu departamentu vai filiāli viena un tajā pašā uzņēmumā un ar viņu tiek noslēgts jauns darba līgums, bet dienas par neizmantoto atvaļinājumu tiek saglabātas un pārnestas uz jauno līgumu.

2) ja uzņēmums maina uzskaites programmu un grib pārnest datus par darbiniekiem ne detalizēti, bet saīsinātā veidā.

Var izveidot vienas rindas ierakstu, kur apkopojam visu informāciju par sešiem mēnešiem (dienas un bruto summas) vai var izveidot sešas rindas katram mēnesim. Rezultāts no tā nemainīsies, kad sistēma veidos vidējās algas aprēķinu.

 

Neapliekamā minimuma sadaļa

Šo sadaļu var aizpildīt manuāli vai ieimportēt ar XML failu no EDS sistēmas.

1) XML faila importa soli Rutīnas > Imports >Neapliekamais minimums > izvēlāmies saglabāto EDS xml failu savā datorā.

2) Manuāli – tad jāizveido jaunu ierakstu – Algas grāmatiņas informācija

Ieraksta datums, periods, Neapliekamā minimuma summa – jāieraksta manuāli

Ja neapliekamā minimuma summa nav piešķirta, liekam 0.

Ieraksta sērijas numurs, darbinieks – tiks ielikti automātiski


! Jāatceras, ka ja darbinieks ir pievienojis savu nodokļu grāmatiņu uzņēmumam, ierakstam šajā sadaļā jāparādās OBLIGĀTI. Neskatoties uz to vai valsts viņam piešķīra kādu neapliekamā minimuma summu vai nē.

EDS Statusa kodi sadaļa

Šī sadaļa aizpildīsies automātiski tiklīdz mēs ieliksim darbiniekam Nodokļu grupu.

Šīs sadaļas aizpildīšana ir svarīga, lai sagatavotu korektu eksporta XML failu EDS sistēmai “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)”

Rīkojumu sadaļa

Šeit tiek saglabāti visi dokumenti (iesniegumi, rīkojumi utt.), kurus ir sagatavojis darbinieks pats (piemēram, iesniegums par atvaļinājumu), vai kuri atteicas uz viņu (piemēram, rīkojums par pieņemšanu darbā) un tos sagatavoja grāmatvedis vai kāda cita persona.

Dokumentu var izveidot divos veidos:

 1. Izmantojot Darbības (zobrata) izvēlnes funkciju darbinieka kartītē > “Veidot rīkojumu”. Lējā izveidots rīkojuma piemērs ir par darbinieka pieņemšanu darbā.

  Kārtas numurs piešķirts automātiski – ja ir aizpildīts iestatījuma “Numuru sērijas-rīkojumi” PERSONĀLA modulī

  Manuāli aizpildām ieraksta datumu un sākuma datumu.

  Iekšējai kārtībai var izmantot citu rīkojuma numuru nekā ieraksta numurs. Piem. PD-2020/08

  Darbinieks parādīsies automātiski

  Rīkojuma tipi – kods 11, izvēlamies no piedāvātā saraksta pēc noklusējuma (iestatījumu “Rīkojumu tipi” atsevišķi var atrast PERSONĀLA modulī). Aizpildot šo lauku automātiski aizpildīsies lauki :

  Virsraksts – Par pieņemšanu darbā

  Dokumenta forma – RĪKOJUMS

  Teksts – 1020, kas atbilst jau iepriekš sagatavotam Standarta tekstam PERSONĀLA moduļa iestatījumā “Standarta teksti”

  Nospiedot pogu TEKSTS, dokuments tiek aizpildīts. Rīkojumu var paskatīties Print preview vai izdrukāt vai saglabāt dokumentos.

  Ir iespēja arī iestatīt “Apstiprināšanas” funkciju dokumentam.

  Kad dokuments tika sagatavots, izmantojot Darbības (zobrata) izvēlnes funkciju “Pieprasīt apstiprinājumu”, var nosūtīt dokumentu atbildīgai personai apstiprināšanai.

  Tiklīdz dokuments tiks apstiprināts, tas tiks atzīmēts laukā “Apstiprināts”.

  2. Izmantojot reģistru “Rīkojumi” PERONĀLS modulī, veidot jaunu ierakstu – Rīkojumi.

  DOKUMENTU ARHĪVS

  Darbinieku kartītē ir iespējams saglabāt visus darbinieka dokumentu elektroniskas kopijas (fotogrāfiju, pases kopiju un citus). Tos var pielikt klāt kā pielikumus (saspraudes zīmējums darbinieku kartītes paša augšā, labajā stūrī) ARHĪVĀ, uzspiežot zobratu un izvēloties Piesaistīt failu.

         Linku uz video pamācību jūs atradīsiet šeit https://youtu.be/jBK4bhvN22Q?t=131

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus