Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 30. maijs 2023

Tiki-Taka PAY kases sistēmu integrācija

Kas ir Tiki -Taka PAY?

Tā ir kases sistēma, ar kuras backend mākoņa sistēmu Standard Books un Standard ERP ir izstrādāta integrācija artikulu un rēķinu savstarpējas apmaiņas funkcionalitātei, lai mūsu klienti varētu pārvaldīt savus artikulus vienuviet un bez manuālām darbībām iegūt kases realizācijas informāciju savā grāmatvedības programmā.

 

Iestatījumu uzstādīšana

Tiki-taka ir mazumtirdzniecības instruments, tādēļ sagaida, ka artikulu cenas būs ar PVN. Pastāv divi varianti, kā to nodrošināt:

 1. Standard Books visiem artikuliem ievadīt cenas, kas iekļauj PVN, kā arī Realizācija > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā PVN un nod. jāatzīmē “Cena: Ar PVN”. Šādā veidā Tiki-Taka uzreiz saņems cenas ar PVN un arī sūtīs atpakaļ rēķinus ar tām. Taču gadījumā, ja būs nepieciešams ievadīt, piemēram, rēķinu ar cenām bez PVN, tās būs jālabo manuāli vai arī jāizveido cenu lapa ar cenām bez PVN.
 2. Standard Books visas cenas atstāt bez PVN un izveidot cenu lapu ar cenām ar PVN atverot Integrācija > Iestatījumi > Tiki-Taka Iestatījumi. Šādā gadījumā Standard Books nosūtīs Tiki-Taka tādas cenas, kā šajā cenu lapā un arī no Tiki-Taka izveidotajiem rēķiniem tiks izmantota šī cenu lapa.

Datu saņemšanai

Lietotājs un Parole – klienta API lietotājs Tiki-Taka sistēmā. To var iegūt, reģistrējoties Tiki-Taka vadības portālā: https://manage.tikitaka.lv/me/register_demo_account

Artikulu cenu lapa – jāizvēlas cenu lapa ar PVN cenām, ja artikulu kartiņās cena ir bez PVN

Noklusējuma klients, artikuls, samaksas termiņš – tiek izmantoti kā noklusētās vērtības, importējot rēķinus no Tiki-Taka

Negrāmatot rēķinu, ja nav identificēts klients – importējot rēķinus no Tiki-Taka Standard Books mēģinās atpazīt klientu pēc ievadītā reģistrācijas numura. Ja tāds klients ir atrasts – tas tiks ievietots rēķinā un tiks iegrāmatots. Ja tāda klienta datu bāzē nav – tiks izvēlēts noklusētais klients, taču arī ievietoti no Tiki-Taka atsūtītie rekvizīti. Ja šī iespēja ir izvēlēta, šādi rēķini netiks grāmatoti, tā dodot iespēju izveidot jauna klienta kartiņu manuāli, ja tas ir nepieciešams.

Noklusējuma artikuls – tiks izmantots rindām, kurā artikula kods nav atpazīts

Samaksas termiņš – izveidoto rēķinu samaksas termiņš

Samaksas veids sk. nauda – izmanto rēķiniem, kas apmaksāti ar skaidru naudu

Samaksas veids karte – izmanto rēķiniem, kas apmaksāti ar karti.
Ja rēķins apmaksāts ar karti un skaidru naudu, tad importējot tiks izveidota papildus samaksas veida rinda rēķinā.

Samaksas veids dāv. karte – samaksas veids rēķiniem, kas apmaksāti ar dāvanu karti

Dāvanu karšu art. klasifikācija – ar kādu artikulu klasifikāciju ir atzīmēti artikuli, kurus Tiki-Taka pārdod kā noteikta nomināla dāvanu kartes

NB! Pārdotās dāvanu kartes nonāk Standard Books kopā ar automātisko rēķinu sinhronizāciju nakts laikā par iepriekšējo dienu, dāvanu karte tiks reģistrēta nākamjā dienā.

Atjaunot noliktavu – vai no Tiki-Taka ienākošajiem rēķiniem vajadzētu atjaunot noliktavu

Importa laiks – vai importēt rēķinus no Tiki-Taka automātiski un cikos to darīt

Pēdējais pieprasījuma laiks – aizpildīsies automātiski ar pēdējā pieprasījuma datumu

Datu sūtīšanai

Šos nākamos laukus var izmantot tam, lai izvēlētos, kurus datus sūtīt Tiki-Taka, jo dažus no tiem (PVN kodus, valsti) var un vajag sūtīt tikai pirmo reizi, bet citas (Personas, Artikulus) jāatjauno regulāri, bet varbūt ne katru reizi.

Sūtīt kases lietotāju datus – vai nosūtīt personu ierakstus, kas iestatīti integrācijas parametros (tālāk instrukcijā)

PIN koda lauks – jāizvēlas, kurā laukā glabājas lietotāja Tiki-Taka PIN koda vērtība. Parasti Skaitļa lauks 1, jo sastāv no vairākiem cipariem

Sūtīt vienības, Sūtīt valūtas – vai sūtīt artikulu vienību un valūtu datus uz Tiki-taka

Sūtīt PVN kodus – vai sūtīt PVN kodu datus uz Tiki-Taka

  • PVN koda lauks – kā sauc PVN kods Tiki-Taka sistēmā, piemēram, A, B utt. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 1
  • PVN koda lauks 2 – Tiek izmantots integrācijas nodrošināšanai. Parasti jāizvēlas Teksta lauks 2

Sūtīt valstis – parasti sūta tikai LV, ko attiecīgi jāizvēlas integrācijas iestatījumos

Sūtīt artikulus – vai sūtīt artikulus uz Tiki-Taka. Kurus artikulus sūtīt, kontrolē integrācijas iestatījuma ieraksti, savukārt to izveidi var ietekmēt ar nākamo lauku “Artikulu klasifikācija”

Artikulu klasifikācija:

  • ja nav ievadīta vērtība, integrācijas iestatījumā tiks izveidoti ieraksti visiem artikuliem
  • ja būs izvēlēta viena klasifikācija, tiks izveidoti integrācijas ieraksti tikai artikuliem ar šo klasifikāciju
  • var ievadīt arī loģisko izteiksmi ar artikulu klasifikācijām, izmantojot “,” (un), “+” (vai) un “!” (ne) operatorus, piemēram, “(RETAIL+WHOLESALE),!BLUE”

Pēc iesatījumu maiņas jāsaglabā Tiki-Taka iestatījumi, jāatver atkārtoti un jānospiež “Ģenerēt sūtāmos artikulus”, bet pogu “Sūtīt datus” izmantot tikai tad, kad veikti tālākie iestatījumi, lai izvēlētos, kurus tieši ierakstus sūtīt.

Integrācija > Iestatījumi > Tiki-Taka iekārtas

Iekārtas ID – Tiki-Taka ierīces ID, ko var atrast Tiki-Taka pārvaldības panelī sadaļā “Iekārtas”

Noliktava – ja darbinieki strādā vairākās filiālēs, tad iespējams piesaistīt Noliktavas kodu pie Filiāles kontakta numura, un Tiki-Taka importa laikā ielasīs ne tikai Filiāli un Noliktavu. Ja lauks ir tukšs, tiks izmantota noklusējuma Noliktava.

Filiāle – jāizvēlas kontakta ieraksts, kas jānodefinē katrai struktūrvienībai/veikalam/filiālei.
Šī filiāle tiks ievietota rēķina laukā Filiāle, kas tiks izveidots no konkrētās iekārtas datu importa un to varēs izmantot datu analītikā

Integrācija > Iestatījumi > API ierakstu konfigurācija

Šajā iestatījumā var izvēlēties, kurus ierakstus no reģistriem sūtīt uz Tiki-Taka sistēmu. Lai to izdarītu, laukā “Integrācija” jāizvēlas “Tiki-Taka”, tad no “Reģistrs”, piemēram, “Personas, PVN kodi vai Artikuli” un nepieciešamo “Sūtīšanas statusu”:

Sūtāmie – noklusētā vērtība, atverot iestatījumu, lai parādītu tikai tos ierakstus, kas paredzēti sūtīšanai. Tādēļ pirmajā reizē iesatījums būs tukšs. Lai to mainītu, jāizvēlas cits Sūtīšanas statuss.

Nesūtāmie – reģistru ieraksti, kas nav paredzēti sūtīšanai. Paredzēts, lai varētu to izmainīt konkrētiem ierakstiem

Visi – parādīs visus izvēlētā reģistra ierakstus (piemēram, visas Personas), lai var izvēlēties, kurus ierakstus sūtīt izvēlētajai integrācijai

Pēc tam, kad ir izvēlēti sūtāmie PVN kodi, valsts, mērvienības, personas un artikuli, var doties uz Tiki-Taka iestatījumi un nosūtīt datus ar pogu “Sūtīt datus”.

Ejot uz Integrācija > Iestatījumi > Automātiskie API pieprasījumi, var izveidot ierakstu Resico integrācijai, kas definē, cik bieži un kurus datus sūtīt.

Piemēram:

Integrācija: Tiki-Taka

Aktīvs: vai aktivizēt šo sūtīšanu

Komentārs: lai aprakstītu šīs konfigurācijas būtību

Tips: jāizvēlas, kurus datus jāsūta, piemēram, Artikulu pamatdatus

Periods: pēc cik sekundēm pārbaudīt vai ir jāsūta dati, proti, vai ir kādas izmaiņas artikulos, kas nav nosūtītas. Šo statusu var redzēt API ierakstu konfigurācija iestatījumā kolonnā “Atjaunots”.

Saite: neattiecas uz Tiki-Taka integrāciju

Automātiski dati atjaunosies tikai par artikuliem. Pamatdatu gadījumā, jāveic sūtāmo datu izvēle un nosūtīšana manuāli.

Dāvanu kartes izmantošana 

 1. Ir nepieciešams uzstādīt artikulus priekš pārdodamajām dāvanu kartēm. Katram dāvanu karšu tipam (vai katrai summai) izveidojot savu dāvanu karti. Šiem artikuliem vajag izveidot jaunu artikula klasifikāciju, un to norādīt modulī Integrācija > iestatījumi > Tiki-Taka iestatījumi > Dāv. karšu artikulu klasifikācija.

 2. Modulī Integrācija > Iestatījumi > Tiki-Taka iestatījumi jāatzīmē “Sūtīt dāvanu kartes”.

Gadījumā, ja importējot realizācijas rēķinus no Tiki-Taka, ir artikuls ar dāvanu karšu klasifikāciju, automātiski izveidosies izsniegto un pārdoto dāvanu kartes ieraksts un informāciju par jauno dāvanu karti (bilanci un svītru kodu) nosūtīsies Tiki-Taka sistēmai. Klientam izmantojot dāvanu karti kā maksājuma veidu, atjaunosies bilance gan Books sistēmā, gan Tiki-Taka sistēmā.

Sarakstu par Tiki-Taka nosūtītajām dāvanu kartēm var redzēt modulī Integrācija > Iestatījumi > API ierakstu konfigurācija izvēloties reģistru “Dāvanu kartes – pārdotās” un norādot Integrāciju “Tiki-Taka”.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk