Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 15. decembris 2022

Vispārējie noteikumi – licences līgums

PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMS PAR HANSAWORLD PROGRAMMATŪRU SOFTWARE LICENCE AGREEMENT FOR HANSAWORLD SOFTWARE
SVARĪGI – RŪPĪGI IZLASIET

PROGRAMMATŪRAS FUNKCIJU LIETOŠANA SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU IR IEROBEŽOTA

IMPORTANT – PLEASE READ THIS CAREFULLY

THE USE OF THE SOFTWARE FUNCTIONALITIES UNDER THIS AGREEMENT ARE LIMITED

Šis Programmatūras Licences līgums (EULA) ir juridisks līgums starp jums kā individuālo uzņēmēju, uzņēmumu vai iestādi (“Licenciāts”) un HansaWorld izplatītāju, kurš licencē Programmatūru (“HW”) attiecībā uz HansaWorld programmatūru, kas licencēta saskaņā ar šo Līgumu (“Programmatūra”). This Software Licence Agreement (EULA) is a legal agreement between you as a sole trader, company or organisation (“the Licensee”) and HansaWorld distributor who is licensing the Software (hereinafter “HW”) in respect of the HansaWorld software licenced under the present Agreement (“the Software”).
JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, NOKLIKŠĶINOT UZ APSTIPRINĀJUMA LAUCIŅA VAI RĪKOJOTIES JEBKURĀ LĪDZĪGĀ VEIDĀ PROGRAMMATŪRĀ VAI MŪSU MĀJASLAPĀ, KURĀ IR ATSAUCE UZ ŠO LĪGUMU, VAI ARĪ LEJUPIELĀDĒJOT VAI SĀKOT IZMANTOT PROGRAMMATŪRU VAI AR TO SAISTĪTUS PAKALPOJUMUS.

JA JŪS SLĒDZAT LĪGUMU UZŅĒMUMA VAI JURIDISKĀS PERSONAS VĀRDĀ, JŪS APSTIPRINĀT, KA JUMS IR TIESĪBAS UZŅEMTIES SAISTĪBAS UZŅĒMUMA UN TĀ MEITASUZŅĒMUMU VĀRDĀ, UN TĀDĀ GADĪJUMĀ APZĪMĒJUMS “JŪS” ATTIECAS UZ ŠO UZŅĒMUMU UN TĀ MEITASUZŅĒMUMIEM. JA JUMS NAV ŠĀDAS PĀRSTĀVĒJUMA TIESĪBAS, JA NESAPROTAT NOTEIKUMUS VAI NEPIEKRĪTAT TIEM, JŪS NEDRĪKSTAT APSTIPRINĀT ŠO LĪGUMU VAI LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMATŪRU, VAI LIETOT TO.

BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, EITHER BY CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE OR BY ANY OTHER SIMILAR MEANS IN THE SOFTWARE OR AT OUR WEBSITE WHICH REFERENCES THIS AGREEMENT OR BY DOWNLOADING OR STARTING THE USE OF THE SOFTWARE OR RELATED SERVICES, YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ENTERING INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE AUTHORITY TO BIND SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES TO THESE TERMS AND CONDITIONS, IN WHICH CASE THE TERMS “YOU” OR “YOUR” SHALL REFER TO SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, IF YOU DO NOT UNDERSTAND, OR IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCEPT THIS AGREEMENT AND MAY NOT DOWNLOAD OR BEGIN THE USE OF THE SOFTWARE.
SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU LICENCĒTĀ PROGRAMMATŪRA IR BEZ MAKSAS UN TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR, AR VISIEM DEFEKTIEM UN BEZ GARANTIJAS, UN TO VAR IZMANTOT TIKAI DEMO UN TESTĒŠANAS MĒRĶIEM, UN AR NOSACĪJUMU, KA DEMO DATUBĀZE NESATUR LICENCIĀTA ĪSTOS DATUS UN DEMO NEIETILPST INSTALĀCIJAS PROCESĀ, IZŅEMOT, JA HANSAWORLD PAKALPOJUMU ABONĒŠANAS LĪGUMS ATĻAUJ LIETOT FAKTISKOS DATUS UN PIEKĻŪT HANSAWORLD PAKALPOJUMIEM, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEKĻUVEI TIEK IZMANTOTA PROGRAMMATŪRA KĀ RĪKS, UN PAR TO IR NOSLĒGTA VIENOŠANĀS STARP HW UN LICENCIĀTU. THE SOFTWARE LICENCED UNDER THE PRESENT AGREEMENT IS FREE OF CHARGE, PROVIDED AS IS AND WITH ALL FAULTS WITHOUT ANY WARRANTIES AND CAN ONLY BE USED FOR DEMO AND TESTING PURPOSES AND ON CONDITIONS THAT THE DEMO DATABASE DOES NOT CONTAIN REAL DATA OF THE LICENSEE, OR THAT THE DEMO IS NOT A PART OF AN INSTALLATION PROCESS UNLESS THE SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR HANSAWORLD SERVICES ALLOWING THE POSSIBILITY TO USE REAL DATA AND ACCESS HANSAWORLD SERVICES FOR WHICH THE SOFTWARE IS USED AS A TOOL ALLOWING SUCH ACCESS AND USE IS DULY CONCLUDED BETWEEN HW AND THE LICENSEE.
Ja jums ir šaubas par šī Līguma noteikumiem, pirms tā apstiprināšanas konsultējieties ar juristu. Īpaša uzmanība jāpievērš Licences līguma noteikumiem, kas ierobežo un atbrīvo no atbildības. If you have any doubt regarding any of the provisions of the present Agreement please seek professional legal advice before accepting it. Particular attention should be paid to the limitation and exclusion of liability clauses in this Licence Agreement.
Programmatūra ir licencēta un netiek pārdota. The Software is licensed and not sold.
1. Stāšanās spēkā

1.1. Šis Licences līgums stājas spēkā no dienas, kad tas tiek pieņemts, kā aprakstīts iepriekš, vai no brīža, kad Programmatūra pirmo reizi tiek instalēta, palaista, kopēta vai izmantota, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

1. Commencement

1.1 This Licence Agreement comes into force from the moment you accept the agreement as described above or the Software is installed, ran, copied or used for the first time whatever is earlier.

2. Definīcijas 2. Definitions
2.1. Lietojumprogrammas kods

Lietojumprogrammas kods, t.i., konkrētās funkcijas, formas, tabulas un pārskati, kas ir daļa no Programmatūras.

2.1 Application Code

Shall mean the code to the application, i.e. the specific functions, forms, tables and reports which form a part of the Software.

2.2. Datubāze

Elektroniska vienība, kurā tiek glabāti Programmatūras dati.

2.2 Database

Shall mean the electronic entity upon which the data of the Software are stored.

2.3. Dokumentācija

Visi elektroniskie un rakstiskie atbalsta materiāli un specifikācijas, ko HW izstrādājis saistībā ar Programmatūru, par kuru Licenciāts ir ieguvis lietošanas tiesības, un visi apraksti, ko HW izstrādājis saistībā ar Programmatūru.

2.3 Documentation

Shall mean all and any electronic and written aids and specifications developed by HW in relation to the Software, for which the Licensee has acquired the right of use from time to time, and any descriptions developed by HW in relation to the Software.

2.4. Aparatūra

Iekārtas, kuras Licenciāts izmanto Programmatūras lietošanai.

2.4 Hardware

The equipment used by the Licensee to use the Software.

2.5. HW grupa

Juridiskas personas, kas pieder HW uzņēmumu grupai.

2.5 HW Group

Shall mean the legal entities belonging to the HW group of companies.

2.6. Licences līgums

Šīs Programmatūras Licences līgums.

2.6 Licence Agreement

Shall mean this Software Licence Agreement.

2.7. Labojumi

Visi HW izstrādātie un izplatītie programmatūras labojumi un papildinājumi (piemēram, HAL labojumi). Labojumi nav Licenciāta vai trešās puses rakstītas programmatūras daļas. Šis licences līgums attiecas uz Programmatūras standarta versijām. Šis Licences līgums neattiecas uz jebkuru programmatūru, ieskaitot labojumus, kas īpaši izstrādāta Licenciātam, neatkarīgi no tā, vai šāda programmatūra papildina standarta programmatūras funkcionalitāti vai novērš ar to saistītās problēmas.

2.7 Patches

Shall mean any fixes or additions to the Software developed and distributed by HW (e.g. HAL-patches). Patches are not pieces of software written by the Licensee or by third parties. This Licence Agreement covers standard versions of the Software. This Licence Agreement does not cover any software, including patches, developed specifically for the Licensee, regardless of if such software adds needed functionality or corrects problems in the standard Software.

2.8. Programmatūra

Tās nemainītās HW elektroniskās datora programmatūras standarta versijas daļas, ieskaitot Atjauninājumus un Labojumus, kā arī ārējie komponenti un sertificētie risinājumi, kurus HW ir integrējis un izplatījis kā HW datora programmatūras daļu, kuru Licenciāts ir iegādājies un apmaksājis, kā arī visa saistītā Dokumentācija.

2.8 Software

Shall mean those parts of the electronic unmodified standard version of HW computer software program, including Updates and Patches and external components and certified solutions which have been integrated and delivered by HW as a part of HW computer software program, for which the Licensee has acquired and actually paid for the right of use from time to time, and any related Documentation.

2.9. Teritorija

Teritorija, kurā ir reģistrēts HW izplatītājs, kas licencē Programmatūru.

2.9 Territory

Shall mean the territory where the HW distributor licensing the Software is registered.

2.10. Atjauninājumi

Jaunas Programmatūras versijas, kuras HW var izlaist.

2.10 Updates

Shall mean new versions of the Software which HW may release.

2.11. Programmatūras izmantošana

Ietver visas darbības un / vai mijiedarbību ar Programmatūru, ieskaitot, bet ne tikai, lejupielādi, instalēšanu, atvēršanu, apskati, testēšanu, kopēšanu, demo datu ievadīšanu.

2.11 Use of the Software

Shall mean any and all means of the activities and/or interactions with the Software such as, but not limited to, downloading, installing, opening, viewing, testing, copying, entering demo data.

2.12. Definēto terminu piemērojamība 2.12 Applicability of Defined Terms
2.12.1. Ja konteksts to atļauj, vienskaitlis attiecas uz daudzskaitli un daudzskaitlis – uz vienskaitli, un norādes uz vienu dzimti ietver abas dzimtes. 2.12.1 Where the context so admits, any reference to the singular includes the plural, any refer ences to the plural includes the singular, and any reference to one gender includes all genders.
2.12.2. Šajā Licences līgumā atsauce uz Līguma punktu nozīmē atsauci uz punktu šajā Licences līgumā. 2.12.2 In this Licence Agreement, a reference to a Clause is a reference to a Clause in this Licence Agreement.
2.12.3. Šī Licences līguma sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai un neierobežo un neietekmē tā struktūru vai interpretāciju. 2.12.3 The Headings of this Licence Agreement are for convenience only and shall not constrain or affect its construction or interpretation in any way whatsoever.
3. Licences darbības joma 3. Scope of the Licence
3.1. Licences piešķiršana 3.1 Licence Grant
3.1.1. Ar šo HW piešķir Licenciātam bezmaksas, beztermiņa, nenododamas, nepiešķiramas un neekskluzīvas tiesības lietot Programmatūru saskaņā ar Licences līguma noteikumiem. Tiesības izmantot Programmatūru tiek piešķirtas tikai demo un izmēģinājuma nolūkiem, un ar nosacījumu, ka demo datubāzē nav faktisko Licenciāta datu un demonstrācija nav instalēšanas procesa sastāvdaļa. Ja Licenciāts vēlas izmantot Programmatūru, lai apstrādātu Licenciāta vai trešās puses reālos datus un / vai izmantotu HansaWorld pakalpojumus, kuriem Programmatūra tiek izmantota kā rīks, lai piekļūtu Pakalpojumiem un izmantotu tos, pirms reālo Licenciāta datu apstrādāšanas Licenciātam un HW ir jābūt pienācīgi noslēgtam Pakalpojumu abonēšanas līgumam. 3.1.1 HW hereby grants to the Licensee a free of charge, perpetual, non-assignable, non-transferable and non-exclusive right to use the Software in accordance with the terms of this Licence Agreement. The right to use the Software is granted for demo and testing purposes only and on condition that the demo database does not contain any real data of the Licensee and that the demo is not a part of the installation process. If the Licensee wishes to use the Software for processing of Licensee’s or third party’s real data and/or use Hansa World Services for which the Software is used as a tool to access and use such Services the Subscription Agreement for the HansaWorld Services must be duly concluded between the Licensee and HW before the Licensee starts processing of any real data.
3.1.2. Licence tiek piešķirta Programmatūras izplatāmajai versijai, kas ir spēkā brīdī, kad šis Licences līgums stājas spēkā. 3.1.2 The licence is granted for the current distribution version of the Software at commencement of this Licence Agreement.
3.1.3. HW patur visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas Licenciātam saskaņā ar šo Licences līgumu. 3.1.3 HW reserves all rights not expressly granted to the Licensee in this Licence Agreement.
3.2. Funkcijas 3.2 Functions
3.2.1. Programmatūra ir standarta programmatūra, kas licencēta tās pašreizējā formā bez jebkāda veida garantijām, un Licenciāts to pieņem ar visām kļūdām, neatkarīgi no tā, vai tās parādās uzreiz vai vēlāk. 3.2.1 The Software is a standard software licensed “as is” without warranties and the Licensee accepts it “with all faults”, whether or not immediately apparent.
3.2.2. Licenciātam nav tiesību mainīt vai citādi modificēt Programmatūras Lietojumprogrammas kodu, ja vien ar HW nav panākta cita vienošanās. 3.2.2 The Licensee shall have no right to adjust or otherwise modify the Application Code of the Software unless otherwise agreed with HW.
3.2.3. HW patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt tiesības izmantot noteiktas Programmatūras versijas vai versiju. Šādā gadījumā HW nav pienākuma sniegt detalizētus paskaidrojumus vai iepriekš informēt Licenciātu. 3.2.3 HW at its sole discretion is entitled to revoke the right to use certain version(s) of the Software. In such cases HW shall not be obliged to give any detailed explanations nor any notice period to the Licensee.
3.2.4. Līguma darbības laikā HW var pēc saviem ieskatiem atjaunināt vai modificēt Programmatūru, pievienojot vai noņemot funkcijas, labojot kļūdas Programmatūrā utt. 3.2.4 During the time of validity of this Agreement HW can, in its sole discretion, update or modify the Software by adding functions or taking away functions from the Software, correcting errors in the Software, etc.
3.3. Ierobežoti lietojumi 3.3 Restricted Areas of Use
3.3.1. Programmatūru nav paredzēts izmantot kodoliekārtu, gaisa kuģu navigācijas vai sakaru sistēmu, gaisa satiksmes vadības sistēmu, dzīvības uzturēšanas aprīkojuma vai cita aprīkojuma darbībai, ja Programmatūras kļūme var izraisīt nāvi, miesas bojājumus vai būtisku fizisku vai vides kaitējumu. 3.3.1 The Software is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control systems, life support machines or other equipment in which the failure of the Software could lead to death, personal injury, or sever physical or environmental damage.
3.3.2. Programmatūru nav paredzēts izmantot ārkārtējās situācijās sakaru uzturēšanai vai nodrošināšanai slimnīcās, tiesībaizsardzības, medicīnas, glābšanas vai citos avārijas dienestos. Licenciāts ir pilnībā atbildīgs par visu nepieciešamo papildu darbību veikšanu, lai izveidotu savienojumu ar avārijas dienestiem (piemēram, izmantojot bezvadu vai fiksētā tālruņa pakalpojumus vai veicot citas darbības, kas ļauj izveidot savienojumu ar avārijas dienestiem). 3.3.2 The Software is not intended to be used to support or carry any type of emergency communication to any type of hospital, law enforcement authority, medical care unit, rescue service or any other kind of emergency service. It is the sole responsibility of the Licensee to make all necessary additional arrangements to access emergency services (e.g. inter alia wireless or wireline telephone service or any other arrangements that offers access to such services).
3.3.3. Programmatūra nav paredzēta ārkārtas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar piemērojamiem vietējiem vai valsts likumiem vai noteikumiem, un tā neaizvieto Licenciāta galveno tālruni vai citus saziņas līdzekļus. 3.3.3 The Software is not intended to offer emergency services pursuant to any applicable local and or national rules, regulation or law and it is not a replacement for the Licensee’s primary telephone or other communication tools.
4. Intelektuālā īpašuma tiesības 4. Intellectual Property Rights
4.1. HW vai tā licenciāriem pieder visas Programmatūras autortiesības, īpašumtiesības un visas citas saistītās tiesības. Programmatūru aizsargā autortiesību likumi un piemērojamie starptautiskie līgumi. Jebkurš HW vai tā licenciāru tiesību pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku Licences līguma pārkāpumu, un tas dod tiesības HW izbeigt šo Licences līgumu saskaņā ar 10.2. punktu un izmantot visus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus pēc saviem ieskatiem. 4.1 HW or its licensors hold full copyright, title and all and any other rights to the Software. The Software is protected by copyright laws and international treaties. Any disregards of HW or its licensors rights shall be deemed to be as material breach of this Licence Agreement and shall entitle HW to terminate this Licence Agreement under Clause 10.2 of this Licence Agreement, and pursue all remedies available to it.
4.2. Licenciāts apņemas darīt visu, kas ir tā spēkos, un aktīvi rīkoties, lai tā darbinieki un trešās puses nepārkāptu HW intelektuālā īpašuma tiesības vai šo Programmatūras Licences līgumu. 4.2 The Licensee is obliged to do the best effort and proactively prevent employees and third parties from infringing HW’s Intellectual Property Rights or this Software Licence Agreement.
4.3. Licenciāts apņemas nepārkāpt un nemainīt Piekļuves kodus. Licenciāts apņemas arī nemainīt un neizdzēst marķējumus un / vai paziņojumus Programmatūrā vai uz informācijas nesējiem, kas satur Programmatūru, kā arī atsauces uz autortiesībām, preču zīmēm un citām saistītajām tiesībām. 4.3 The Licensee shall not break or change any Enabler Keys. Nor shall the Licensee change or remove any marks and/or notices concerning copyright, trademarks or other rights, or references hereto stated in the Software or on the medium upon which the Software may have been delivered.
4.4. Licenciāts apņemas neveikt Programmatūras dekonstruēšanu, demontēšanu vai dekompilēšanu, izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērojamie likumi, un tikai šajos likumos atļautajā apjomā un apstākļos. 4.4 The Licensee shall not reverse engineer, disassemble or decompile the Software, except where and only to the extent that such operations are permitted according to mandatory, statutory legislation, and the Licensee shall comply with that legislation in all respects.
4.5. Licenciātam var tikt piešķirta piekļuve Lietojumprogrammas kodam vai jebkurai tā daļai. Tas nekādā gadījumā nenozīmē intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu. Licenciāts Lietojumprogrammas kodu var izmantot tikai, lai veiktu izmaiņas un papildinājumus paša Licenciāta Sistēmā (Vidē), un drīkst to izmantot tikai saskaņā ar šo Licences līgumu. Visas mantiskās autortiesības, kas saistītas ar šādām izmaiņām un papildinājumiem, pieder HW. 4.5 The Licensee might be given access to parts or all of the Application Code. This does not in any way represent a transfer of IP rights. The Licensee may use this Code only for making changes and additions to the Licensee’s own System and it may be used only according to this Licence Agreement. Any economical copyright for such changes and additions belongs to HW.
5. Izmantošana nelikumīgiem mērķiem 5. Use for Illegal Purposes
4.1. Licenciāta pienākums ir nodrošināt, ka Programmatūra netiek izmantoti tādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos likumus. Licenciāts atlīdzina HW par visām prasībām un zaudējumiem, kas rodas no tādiem lietojumiem, un lietojumiem, kas neatbilst šī Licences līguma noteikumiem. The Licensee is obliged to ensure that the Software is not used in such a way that would breach the applicable. The Licensee will indemnify HW against all claims and losses arising from any such use and from any use that is not in accordance with the terms of this Licence Agreement.
6. Atbildības ierobežojumi 6. Limitation of Liability
6.1. Nekādā gadījumā HW nav atbildīgs par ienākumu zaudējumiem, datu zaudējumiem, dokumentācijas vai tajā esošās informācijas bojājumiem vai par netiešiem, tiešiem, īpašiem, sekojošiem vai izrietošiem zaudējumiem (kopā – “zaudējumi”) (attiecībā uz šo Licences līgumu uzskatāms, ka tas ietver, bet ne tikai, kaitēšanu reputācijai vai kaitējumu, kas rodas uzņēmējdarbības pārtraukšanas vai sistēmas nomaiņas izmaksu dēļ), kas rodas no šī Licences līguma vai Programmatūras vai ar to saistītu pakalpojumu izmantošanas, vai to darbības vai ir saistīts ar to, pat ja HW bija zināms par šāda kaitējuma iespējamību un neatkarīgi no tā, vai prasības cēlonis bija līgumisks vai ārpuslīgumisks. Turklāt Licenciāts nav tiesīgs pieprasīt HW kompensāciju par jebkuru no iepriekšminētajiem zaudējumiem, un HW neatlīdzina Licenciātam šādus zaudējumus. 6.1 In no event and no matter the circumstances shall HW be liable for any loss of anticipated profit, loss of data, damage to records or data or any indirect, special, incidental or consequential damages or loss (collectively “losses”) (which for purposes of this Licence Agreement shall be deemed to include, but not be limited to the loss of goodwill, or loss as a consequence of any kind of business interruption or cost of replacement system) arising out of or in connection with this Licence Agreement or the use or performance of the Software or services connected thereto even if HW was advised of the possibility of such losses and regardless of whether the cause of action is in contract or tort. Accordingly, the Licensee cannot claim, demand or seek recovery from HW for any of the foregoing losses, and HW will not indemnify the Licensee for such claims.
6.2. HW nav atbildīgs par trešo personu, ieskaitot HW tālākpārdevēju, partneru un ārējo konsultantu, paziņojumiem vai garantijām saistībā ar Programmatūru vai ar to saistītiem Pakalpojumiem. 6.2 HW shall have no responsibility or liability in respect of any confirmations or promises given or representations made by third parties, including HW resellers, HW partners and external consultants, regarding the Software or related services.
6.3. Maksimāli pieļaujamā apjomā, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, HW atsakās no jebkādas atbildības par tāda īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu, kas parasti paredzēts komerciālai izmantošanai. 6.3 To the maximum extent permitted by applicable law, HW disclaims any product liability as a consequence of loss or damage to property which, in view of its nature, is normally intended for commercial use.
6.4. HW nav atbildīgs par izmaiņām funkcijās, kas pieejamas, izmantojot Programmatūru vai ar Programmatūru saistītos pakalpojumus un atbalstu, vai par citām modifikācijām, kuras veicis pats Licenciāts, trešās puses vai HW partneri. Turklāt HW nav atbildīgs par kļūdām un / vai darbības traucējumiem, kas radušies ārēju faktoru rezultātā, ieskaitot citas programmatūras, vai sekām, kas rodas no integrācijas vai komunikācijas starp Programmatūru un paša Licenciāta aparatūru un programmatūras vidi. 6.4 HW shall have no responsibility or liability for any adjustments or other modifications in the Software or any service and support of the Software performed by the Licensee itself or provided by third parties or partners of HW. Further, HW shall have no responsibility for any defects which are a consequence of external factors, including other software programs, or a consequence of the integration of or interaction between the Software and the Licensee’s own hardware and software environments.
7. Atbrīvošana no atbildības 7. Exclusion of Liability
7.1. Programmatūru licencē tādu, kāda tā ir, un ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, HW nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz Programmatūru, kā arī nepiekrīt citiem papildu nosacījumiem, kas attiecas uz Programmatūru. Attiecīgi Licenciātam nav tiesību iesniegt prasības pret HW, ja Programmatūra satur kļūdas un neērtības, un HW neuzņemas labot šīs kļūdas un neērtības vai radīt apstākļus, ka Programmatūra darbotos bez traucējumiem un kļūdām. 7.1 The Software is licensed “as is” and, to the fullest extent permitted by applicable law, HW makes no warranties or representations and accepts no conditions in relation to the Software. Accordingly, the Licensee shall have no right to raise claims against HW if the Software contains errors and inconveniences, and HW does not correct such errors or inconveniences, or where the operation and performance of the Software are not free of interruptions or errors.
7.2. Ja saskaņā ar šo Licences līgumu atbildība ir ierobežota, attiecīgais ierobežojums tiek piemērots maksimāli pieļaujamajā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti. Dažās jurisdikcijās piemērojamie tiesību akti aizliedz ierobežot vai izslēgt atbildību, kā rezultātā šeit noteiktie ierobežojumi var nebūt pilnībā vai daļēji piemērojami Licenciātam. Šādā gadījumā HW kopējā atbildība nepārsniedz 100 USD (viens simts ASV dolāru). 7.2 Where any liability has been limited in this Licence Agreement, such limitation shall have effect to the maximum extent permitted by applicable law. In some jurisdictions, mandatory, statutory legislation does not allow such exclusion or limitation of liability which may entail that the limitations stated herein do not apply to the Licensee, either in whole or in part. In such event the total aggregate liability of HW shall not exceed the amount of 100 USD (one hundred U.S.Dollars).
7.3. Šajā Licences līgumā izklāstītie noteikumi aizstāj visus noteikumus un nosacījumus, kas izriet no piemērojamiem likumiem, prakses utt., un tie liedz piemērot noteikumus un nosacījumus, kas izriet no šādiem likumiem, prakses utt., ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. 7.3 The express terms of this Licence Agreement are in place of all terms and obligations implied law, custom or otherwise, all of which are excluded to the fullest extent permitted by applicable law.
8. Nepārvarama vara 8. Force Majeure
8.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti nepārvaramas varas dēļ, tieši vai netieši sakarā ar Licences līgumā noteikto saistību nepildošās puses kavēšanos, šķēršļiem vai saistību neizpildi. Nepārvarama vara ietver, bet ne tikai, karu un mobilizāciju, dabas katastrofas, streikus, darba pārtraukumus, ugunsgrēkus, ražošanas iekārtu bojājumus, importa un eksporta ierobežojumus, elektrības pārtraukumus un citus neparedzētus apstākļus, kurus puse nevar kontrolēt. 8.1 Neither party shall be held liable for any damage sustained by the other party as a direct or indirect consequence of the nonperforming party being delayed, prevented or hindered in the performance of its obligations under this Licence Agreement as a result of a force majeure situation. Force majeure situations include war and mobilization, catastrophes of nature, strikes, lockout, fire, damage to production plant, import and export regulations and other unforseeable circumstances beyond the control of the party concerned.
9. Nodošana 9. Transfer
9.1. Attiecībā uz tiesībām izmantot Programmatūru vai citām tiesībām vai pienākumiem, kas paredzēti šajā Licences līgumā, Licenciātam nav tiesību tās pārdot / izīrēt / aizdot vai kā citādi nodot vai atdot trešai personai bez HW iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja ir saņemta piekrišana, attiecīgā nodošana notiek, pamatojoties uz HW noteiktiem vispārīgiem un konkrētiem norādījumiem, kas piemērojami Licenciātam. 9.1 The Licensee shall have no right to sell/rent/lend or in any other way transfer or assign the right to use the Software or any right or obligation under this Licence Agreement to any third party without the prior written consent of HW. Where such consent is obtained, the transfer shall be executed according to general and Licensee specific guidelines for such transfer set by HW.
9.2. HW ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šajā Licences līgumā paredzētās tiesības un pienākumus citam HW grupai piederošam uzņēmumam vai trešai personai, un Licenciāts neatsaucami piekrīt šādai nodošanai. 9.2 HW has the right to transfer its rights and obligations under this Licence Agreement in whole or in part to another company within the HW Group or a third party, and the Licensee hereby irrevocably agrees with such transfer.
10. Līguma darbības laiks un izbeigšana 10. Term and Termination
10.1. Licenciātam ir tiesības atcelt šo Licences līgumu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot HW. 10.1 The Licensee shall have the right to terminate this Licence Agreement by giving HW a 1 (one) month prior written notice.
10.2. Ja Licenciāts būtiski pārkāpj Licences līgumu, HW ir tiesības nekavējoties izbeigt Licences līgumu, paziņojot par to Licenciātam, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un izmantot visus iespējamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus pēc saviem ieskatiem. 10.2 In the event of the Licensee’s material breach of this Licence Agreement, HW shall have the right to terminate this Licence Agreement with immediate effect by notice to the Licensee and be entitled to claim damages in this connection according to applicable law and pursue all remedies available to it.
10.3. HW un Licenciāts var nekavējoties izbeigt Licences līgumu, paziņojot par to otrai pusei, ja otra puse pārtrauc savu uzņēmējdarbību vai iesniedz pieteikumu, vai ir pakļauta maksātnespējas procesam. 10.3 HW or the Licensee can terminate this Licence Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if that party ceases to conduct its operation in the normal course of business or files or becomes subject to any kind of insolvency proceedings.
10.4. Šis Licences līgums neierobežo HW tiesības izbeigt Licences līgumu saskaņā ar tam piemērojamiem likuma noteikumiem. 10.4 This Licence Agreement does not limit HW rights to terminate the Licence Agreement under the provisions of the law applicable to this Licence Agreement.
10.5. Pēc šī Licences līguma izbeigšanas Licenciāts apņemas nekavējoties pārtraukt Programmatūras izmantošanu un izdzēst Programmatūru, ieskaitot visas Programmatūras kopijas. 10.5 Upon the termination of this Licence Agreement, the Licensee shall immediately cease using the Software and promptly delete and erase and destroy the Software, including all and any copies thereof.
11. Spēkā esamība un nodalāmības noteikumi 11. Validity and Severability
11.1. Ja kāds šī Licences līguma noteikums tiek noteikts kā nelikumīgs, spēkā neesošs vai nepiemērojams, šāds noteikums tomēr jāpiemēro maksimālā apjomā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, tādā veidā, kas atbilst pušu sākotnējam nodomam, un tas neietekmē pārējo noteikumu likumību vai spēkā esamību. 11.1 If any provision of this Licence Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, so as to reflect the original intent of the parties, and such provision shall not affect the legality and validity of the other provisions.
12. Līguma nosacījumu turpināmība 12. Survival Clause
Licences līguma noteikumi, kas pēc to būtības paredz, ka tie paliek spēkā pat pēc Licences līguma izbeigšanas, paliek spēkā un ir saistoši pusēm. Any terms of this Licence Agreement which, by their nature, extent beyond the day this Licence Agreement comes to an end shall remain in effect and thus bind the parties.
13. Atbrīvojuma noteikumi 13. Waiver
13.1. Ja kāda no pusēm neizmanto vai kavējas izmantot Licences līgumā vai likumā paredzētās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, šāda kavēšanās vai neizmantošana nenozīmē atteikšanos no tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Licences līgumā vai likumā paredzēto tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošana neliedz pusei atkārtoti izmantot šīs tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai izmantot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 13.1 If either party does not exercise, or delays exercising, a right or remedy provided by this Licence Agreement or by law, that failure or delay will not amount to a waiver of that right or remedy by that party. The fact that a party does exercise a right or remedy provided by this Licence Agreement or by law does not prevent that party from exercising that right or remedy again, or exercising another right or remedy.
14. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija 14. Applicable Law and Jurisdiction
14.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sarunu ceļā atrisinātu visus ar Licences līgumu saistītos strīdus. Visiem strīdiem, kas izriet no Licences līguma piemērošanas vai ir citādi ar to saistīti, piemēro Igaunijas Republikas likumus, un tiesiskus strīdus izšķir tikai Harju apriņķa tiesā. Puses skaidri piekrīt šāda likuma piemērošanai un jurisdikcijai un ar šo atsakās no visiem iebildumiem pret to. 14.1 Parties undertake to use all appropriate measures for resolving disputes related to the Agreement through negotiations. All and any disputes arising out of the application of this Licence Agreement or otherwise related to this Licence Agreement shall be governed by the laws of the Estonian Republic and shall be settled exclusively by the court of Harju Maakohus. The parties expressly consent to the jurisdiction and venue of the said court a
14.2. Līguma 14.1. punkts neliedz HW meklēt pagaidu noregulējumu vai citu ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā, kurai ir jurisdikcija piemērot šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, HW var vienlaikus pieteikties vairākām jurisdikcijām par pagaidu noregulējumu. 14.2 Clause 14.1 does not prevent HW from seeking or obtaining injunctive relief or other extraordinary relief in any courts with jurisdiction. To the extent permitted by applicable law, HW may take concurrent proceedings for injunctive relief in any number of jurisdictions.
14.3. Uz šo Licences līgumu neattiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. 14.3 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Licence Agreement.
15. Piekrišana datu izmantošanai 15. Consent to Use of Data
15.1. Noslēdzot Licences līgumu, Licenciāts skaidri piekrīt, ka no HW saņemtie dati par Licenciātu saistībā ar šīm līgumattiecībām, piemēram, paziņojumi saistībā ar Programmatūru, ieskaitot uzņēmuma reģistrācijas kodu, NACE kodu, Licenciāta un lietotāju vārdu, adresi, tālruni, faksu, e-pastu, URL, kontaktpersonu vārdu, Licenciāta piegādātāju vārdu u.c., HW grupā var tikt izmantoti, lai sniegtu Pakalpojumus un izpildītu un pārvaldītu Licences līgumu (t.sk. izrakstītu rēķinus, iesniegtu iespējamās prasības utt.). Licenciāts ar šo arī piekrīt nosūtīt iepriekšminētos datus, tostarp personas datus, apstrādei trešām personām (piemēram, piedziņas firmām, tiesībaizsardzības iestādēm, juridiskiem konsultantiem utt.) prasību iesniegšanai, nodošanai, atdošanai, tiesvedībai utt. Turklāt Licenciāts sniedz piekrišanu, ka tiek vākti un pārsūtīti iepriekš minētie dati un dati (t.sk. personas dati), kas identificē Licenciātu un viņam sniegto Pakalpojumu lietotājus, kā arī dati par Licenciāta Sistēmā (Vidē) izmantotajām programmatūrām, to lietošanas laiku, biežumu, raksturu utt. apstrādei programmatūras tiesību turētājiem. 15.1 By signing this Licence Agreement, the Licensee hereby expressly accepts that any Licensee specific information received from HW on the basis of the contractual relationship regulated by this Licence Agreement, e.g. concerning the Software, including Company Registration No., Nace codes, Name of Licensee and users, Address, Tel. No., Fax No., E-mail Address, URL, Contact Name and the name of the Licensee’s supplier etc, may be used internally within the HW Group for the purpose of  administration of the subscription to the Services and execution of the License Agreement (incl. for issuing invoices, making of possible claims etc). The Licensee also hereby confirms its approval to transmit  the above-mentioned information, including personal data, for processing to third persons (incl collection companies, law enforcement agencies, legal councels etc) for the purposes of the submission, transfer, assignment of claims, legal proceedings etc. In addition,  the Licensee  consents with the gathering and transmission of the above- mentioned information and the data identifying the Subscriber and the users of provided Services, incl personal data, and data about the software and its usage time, frequency, nature etc. used in the System, to the rightholders of the software for processing.
15.2. Licenciāts piekrīt, ka Licences līgums nodibina starp pusēm spēkā esošas līgumattiecības, saistībā ar kurām HW ir tiesības un pienākums informēt Licenciātu par iespējām, kas saistītas ar Programmatūru vai ar to saistītiem pakalpojumiem, kas var būt Licenciātam interesanti vai nozīmīgi. Licenciārs var izmantot uznirstošos logus, reklāmas savā mājaslapā un programmatūrā, kā arī faksu, pastu, e-pastu un īsziņas, lai nosūtītu šo informāciju Licenciātam. Ja Licenciāts nevēlas saņemt attiecīgos paziņojumus dažos vai visos no šiem datu kanāliem, Licenciātam tas ir īpaši jāpaziņo HW. 15.2 The Licensee accepts that this Licence Agreement establishes an ongoing relationship, where HW has the right and obligation to inform the Licensee of possibilities regarding the Software or related services that might be of interest or importance to the Licensee. The Licensor might use pop-up messages in the Software and ads in its website, along with fax, mail, email and phone text messages to communicate such information to the Licensee. If the Licensee wishes not to receive such information in some or all of these media, the Licensee has to specifically notify HW of it.
15.3. Licenciāts piekrīt, ka HW var vākt un izmantot tehnisko un saistīto informāciju, ieskaitot, bet ne tikai, tehnisko informāciju par Licenciāta datoru, sistēmu, lietojumprogrammatūru un perifērijas iekārtām, kas tiek periodiski apkopota, lai uzlabotu programmatūras atjauninājumus, produktu atbalstu un citus Licenciātam sniegtos pakalpojumus (ja tādi ir) un lai nodrošinātu Licences līguma pareizu izpildi. HW var izmantot šo informāciju, lai uzlabotu HW programmatūru vai sniegtu Licenciātam pakalpojumus un tehnoloģijas, ja vien tā ir formā, kas neļauj identificēt Licenciātu. 15.3 The Licensee agrees that HW may collect and use technical and related information, including but not limited to technical information about the Licensee’s computer, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support and other services to the Licensee (if any) related to the HW software, and to verify compliance with the terms of this Licence Agreement. HW may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify the Licensee, to improve HW software products or to provide services or technologies to the Licensee.
16. Konfidencialitāte 16. Confidentiality
16.1. Katra puse tur konfidenciālu visu informāciju, kas tai kļūst pieejama šī Licences līguma rezultātā vai saistībā ar tā izpildi, ieskaitot informāciju par jebkuras puses vai tās klientu uzņēmējdarbību, pārdošanu, mārketingu vai tehniskām darbībām, izņemot informāciju, kas ir publiska vai pusei ir darīta zināma ārpus šā Licences līguma izpildes. 16.1 Each of the parties shall treat as confidential information which comes into its possession as a result of or in connection with the performance of this Licence Agreement, whether such information relates to the business, sales, marketing or technical operations of either party or the clientele of either party or otherwise, save that which is generally known or that is already in its possession other than as a result of a breach of this Clause or in the public domain.
16.2. Katra puse apņemas neizpaust apzināti šādu konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otras puses rakstiskas atļaujas, ja vien tas nav noteikts likumos vai nav saistīts ar pušu tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar šo Licences līgumu. 16.2 Neither party shall, without the written permission of the other party, knowingly disclose such confidential information to a third party, unless otherwise required by law or in connection with the performance of the rights and obligations of the parties under this Licence Agreement.
16.3. Licenciāts apzinās, ka HW ir attīstības uzņēmums un HW biznesa pamatā ir brīva attīstības ideju aprite. Tāpēc puses vienojas, ka idejas, kas iegūtas, īstenojot Licences līgumā noteiktās pušu tiesības un pienākumus, un rada idejas programmatūras izstrādei, netiek uzskatītas par konfidenciālu informāciju. 16.3 The Licensee acknowledges that HW is a development company and that free flow of development ideas is a fundamental basis of HW business. Therefore the parties agree that any ideas obtained or received during the performance of the rights and obligations of the parties under this Agreement that generate software development ideas is not considered confidential information.
16.4. Šis punkts paliek spēkā arī pēc šī Licences līguma izbeigšanas. 16.4 The operation of this Clause shall survive the termination of this Licence Agreement.
17. Paziņojumi 17. Notices
17.1. Juridiska satura paziņojums, kas jāsniedz, pamatojoties uz Licences līgumu, ieskaitot, piemēram, paziņojumu par Licences līguma izbeigšanu, jāiesniedz digitāli parakstīts, nosūtot uz paziņoto e-pasta adresi, vai vēstules formā pa pastu jānosūta uz otras puses juridisko adresi. 17.1 Any notice of legal nature under this License Agreement, such as inter alia Notice of Termination of this License Agreement, shall be given by sending it digitally signed to the disclosed e-mail address or by  post to other party’s registered office.
17.2. Paziņojumus ar informatīvu saturu, kuriem nav juridisku seku, var nosūtīt pa e-pastu. 17.2 Any notice of informative nature which has no legal consequences can be given  by sending it by e-mail.
17.3. Uzskatāms, ka šādi paziņojumi ir piegādāti otrai pusei: 17.3 Any such communication will be deemed to have been made to the other party:
i) ar vēstuli trīs (3) dienas pēc nosūtīšanas dienas; vai (i) if by letter, three (3) days from the date of posting; or
ii) pa e-pastu dienā, kad paziņojums nonāk otras puses e-pastā. (ii) if by e-mail, on the day on which the communication is first stored in the other party’s electronic mailbox.
18. Prioritāte 18. Priority
18.1. Šis Licences līgums aizstāj visus iepriekšējos Licences līgumus un iepriekšējās vienošanās, kas attiecas uz Programmatūru un tās lietošanas noteikumiem. 18.1 This Licence Agreement replaces any previous Licence Agreements and any previous representations regarding the Software and the terms of its use.
18.2. Licences līguma pielikumi un grozījumi abām pusēm jāsagatavo un jāparaksta tajā pašā dienā vai pēc Licences līguma noslēgšanas dienas. 18.2 Any additions or changes to this Licence Agreement have to be signed by both parties and dated same day or after the date of this Licence Agreement.
18.3. Šis Licences līgums attiecas uz pašreizējām un iepriekšējām Programmatūras versijām. Uz jaunākām Programmatūras versijām var attiekties jauns Programmatūras Licences līgums. Ar šo Licenciāts piekrīt un atzīst, ka, ja tas izmantos savas tiesības saskaņā ar Licences līgumu atjaunināt Programmatūru, šis Licences līgums tiks aizstāts ar Programmatūras atjaunošanas brīdī spēkā esošo Programmatūras Licences līgumu. Licenciāts nedrīkst izmantot šādus Programmatūras atjauninājumus, nepiekrītot jaunajam Programmatūras Licences līgumam, ja vien nav panākta cita vienošanās ar HW. Ja vien puses nav vienojušās citādi, jaunais Programmatūras Licences līgums aizstāj šo Licences līgumu un visus īpašos noteikumus, par kuriem Licenciāts var būt jau iepriekš vienojies ar HW attiecībā uz Licenciāta tiesībām izmantot Programmatūru. 18.3 This Licence Agreement covers the current version and older versions of the Software. Newer versions of the Software might be covered by a new Software Licence Agreement. The Licensee hereby agrees and confirms that if it uses its right according to this Licence Agreement to update the Software, this Licence Agreement will be replaced by the Software Licence Agreement valid at a time of the Upgrade. The Licensee has no right to use such Update(s) of the Software without agreeing to the new Software Licence Agreement, unless specifically agreed with HW. The new Software Licence Agreement will replace this Licence Agreement and any special terms that the Licensee may have earlier agreed with HW in respect of the Licensee’s right to use the Software, unless otherwise agreed between the parties.
19. Eksporta nosacījumi un pretkorupcijas noteikumi 19. Export Compliance and Anti-Corruption
19.1. Eksporta nosacījumi. Uz Programmatūru, ar to saistītajiem pakalpojumiem un citām tehnoloģijām, ko nodrošina HW, un to atvasinājumiem var attiecināt Amerikas Savienoto Valstu un citu jurisdikciju eksporta likumus un noteikumus. Abas puses apstiprina, ka tās nav iekļautas nevienā ASV valdības sankciju sarakstā. Licenciāts neatļauj Lietotājiem izmantot Pakalpojumus vai atļaut tiem piekļūt valstīs, uz kurām attiecas ASV embargo vai kuras pārkāpj jebkurus ASV eksporta likumus vai noteikumus. 19.1 Export Compliance. The Software, related services and other technology HW makes available, and derivatives thereof may be subject to export laws and regulations of the United States and other jurisdictions. Each party represents that it is not named on any U.S. government denied-party list. You shall not permit Users to access or use Services in a U.S.-embargoed country or in violation of any U.S. export law or regulation.
19.2. Pretkorupcijas pasākumi. Ar šo Licenciāts apstiprina, ka viņš no HW darbiniekiem vai pārstāvjiem saistībā ar šo Licences līgumu nav saņēmis nelikumīgu vai neatbilstošu kukuli, komisijas naudu, samaksu, dāvanu vai vērtīgu priekšmetu, un viņam tas arī nav piedāvāts. Dāvanas un izklaides, kas uzņēmējdarbības gaitā saņemtas saprātīgā apmērā, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nepārkāpj iepriekš minēto ierobežojumu. Ja Licenciāts uzzina par iepriekšminētā ierobežojuma pārkāpumu, viņš apņemas darīt visu iespējamo, lai nekavējoties par to informētu HansaWorld grupas Juridiskā departamenta atbilstības nodaļu (legal@hansaworld.com).

Ja pastāv pretrunas starp šī Licences līguma versijām dažādās valodās, tad ir jāvadās pēc Licences līguma versijas angļu valodā.

19.2 Anti-Corruption. The Licensee hereby confirms that it has not received or been offered any illegal or improper bribe, kickback, payment, gift, or thing of value from any of HW employees or agents in connection with this Agreement. Reasonable gifts and entertainment provided in the ordinary course of business if allowed by the applicable law, do not violate the above restriction. If the Licensee learns of any violation of the above restriction, the Licensee will use reasonable efforts to promptly notify HansaWorld Group Legal Department Compliance Division (legal@hansaworld.com).

In case of a discrepancy between the language versions of this Agreement, the English version shall prevail.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk