Ātrā meklēšana!

Kā aizpildīt Izmaksu uzskaites iestatījumus?Atjaunināts 08. maijs 2020

Dažiem uzņēmumiem pietiek ar to, ja pārskats par noliktavas stāvokli tiek saņemts, pamatojoties uz ikmēneša pārskatiem, un atbilstošie finanšu ieraksti Finanšu modulī tiek ievadīti reizi mēnesī. Citiem ir svarīgi, lai būtu iespējams uzraudzīt krājumus reālajā laikā un pasūtīt bilanci un peļņas vai zaudējumu pārskatu jebkurā laikā. Šādiem lietotājiem programma automātiski sastāda izmaksu ierakstu Finanšu modulī, tikko ir apstiprināta preču pieņemšana noliktavā vai izsniegšana no noliktavas. Pie preču pārdošanas ir iespējams izvēlēties, vai šie ieraksti tiek veikti, apstiprinot rēķinu vai izsūtīšanu. 

Izmaksu uzskaites nolūkā produktiem ir parasti jābūt reģistrētiem kā Noliktavas artikuliem. Loģistikas moduļa iestatījumos “Izmaksu uzskaite” izvēlies sava uzņēmuma galveno izmaksu uzskaites metodi. 

Izmaksu modelis

Izsniedzot produktu no noliktavas, automātiski tiek izmainīta noliktavas vērtība Finanšu modulī. Produkta izsniegšanas izmaksu ierakstu vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz Izmaksu modeli, kas ir noteikts atbilstošajam Artikulam vai Artikulu grupai. Pēc noklusējuma tiek izmantots zemāk aprakstītais Galvenais izmaksu modelis. Ar šīm izvēlēm ir iespējams noteikt Izmaksu modeļa darbību zināmās situācijās:

Izmantot artikulu klasei noteikto izmaksu modeli

Izsūtījumu, Rēķinu, Noliktavas norakstīšanas, Noliktavas kustības un Darba lapu sadaļās sastādīto Artikulu izsniegšanas izmaksu ierakstu summas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz Artikulam noteikto Izmaksu modeli. Ja Artikulam ir noteikts pēc noklusējuma Izmaksu modelis, tad pie nosacījuma, ka ir atzīmēta dotā izvēle, tiek izmantots Artikula klases izmaksu modelis. Ja arī Artikulu klasei ir noteikts pēc noklusējuma Izmaksu modelis, tad tiek izmantots zemāk aprakstītais Galvenais izmaksu modelis. Ja Artikulam ir noteikts pēc noklusējuma Izmaksu modelis un dotā izvēle nav atzīmēta, tad tiek izmantots zemāk aprakstītais Galvenais izmaksu modelis (t.i., netiek izmantots Artikulu klases Izmaksu modelis).
Atzīmējot šo izvēli, ir ieteicams sašķirot visus Noliktavas artikulus grupāsun piešķirt katrai grupai savu Izmaksu modeli.

Sākotnējā noliktavas ienākuma pirkuma cena precēm, kas nosūtāmas atpakaļ piegādātājiem

Preces var būt izsniegtas no Noliktavas nosūtīšanai atpakaļ Piegādātājam. Šim nolūkam sastādi no sākotnējā Noliktavas ienākuma vai Pirkuma pasūtījuma karti reģistrā “Piegādātājiem atgrieztās preces”.
Nosūtot piegādātājam atpakaļ preci, vari aprēķināt Artikula vērtību, izmantojot parasto Izmaksu modeli (it kā runa būtu par parastu izsniegšanu no noliktavas), vai arī, ja ir atzīmēta dotā izvēle, var izmantot preces Pirkuma cenu no sākotnējā Noliktavas ienākuma.
Piemēram, tiek izmantots FIFO Izmaksu modelis, un noliktavā ir trīs vienādi artikuli par cenu 100, 200 un 300. Tagad ir nepieciešams pēdējo no tiem nosūtīt atpakaļ Piegādātājam. Atrodi sākotnējo Noliktavas ienākumu un sastādi par to karti “Piegādātājiem atgrieztās preces”. Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad Finanšu modulī Artikula noliktavas vērtība samazinās par 100, jo tik maksāja prece, kura tika pieņemta Noliktavā vispirms (aprēķināta pēc FIFO Izmaksu modeļa). Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Finanšu modulī Artikula noliktavas vērtība samazinās par 300, kas ir atgrieztā artikula Noliktavas ienākumā reģistrētā cena.

Ja šī izvēle netiek atzīmēta, tad Piegādātājiem atgrieztās preces var sastādīt no Noliktavas ienākumiem vai Pirkuma pasūtījumiem, izmantojot Darbību izvēlnes funkciju “Sastādīt atgrieztās preces”. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad “Piegādātājiem atgrieztās preces” var sastādīt tikai no Noliktavas ienākumiem.

Sākotnējā noliktavas ienākuma pirkuma cena atgrieztajām precēm

Var gadīties, ka ir nepieciešams pieņemt Noliktavā Klienta atgrieztu preci. Šim nolūkam sastādi no sākotnējā Izsūtījuma vai Pārdošanas pasūtījuma karti reģistrā “Atgrieztās preces”.
Ja Klients atgriež preci, tad vari izmantot Artikula Iegādes cenu (no Artikula kartiņas) vai, ja esi atzīmējis šo izvēli, tad preces patieso cenu no sākotnējā Izsūtījuma.
Piemēram, tiek izmantots FIFO Izmaksu modelis, un noliktavā ir trīs vienādi Artikuli par cenu 100, 200 un 300. Artikula kartiņa iegādes cena ir 150. Pārdodot preci, Finanšu modulī noliktavas vērtība samazinās par 100, jo tik maksāja prece, kura tika pieņemta Noliktavā vispirms (aprēķināta pēc FIFO izmaksu modeļa). Ja Klients ir atgriezis preci, tad atrodi sākotnējo Izsūtījumu un sastādi no tā karti “Atgrieztā prece”. Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad Atgrieztās preces Iegādes cena un Vienības iegādes cena ir 150 (Iegādes cena Artikula kartiņā). Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Atgrieztās preces Iegādes cena un Vienības iegādes cena ir 100, kas ir atgrieztā Artikula Izsūtīšanas laikā reģistrētā cena.
Ja šī izvēle netiek izmantota, tad karti “Atgrieztā prece” var sastādīt no sākotnējā Izsūtījuma vai Pārdošanas pasūtījuma, izmantojot Darbību izvēlnes funkciju “Sastādīt atgrieztās preces”. Ja dotā izvēle tiek izmantota, tad karti “Atgrieztā prece” var sastādīt tikai no sākotnējā Izsūtījuma.

Izmaksu secības izmaksu modeļa (FIFO vai LIFO) izmantošanas gadījumā lēmums ir atkarīgs no tā, vai tiek izmantota dotā izvēle, kā arī no izvēles, vai Atgrieztās preces virzās izmaksu secībā savā sākotnējā vai jaunā pozīcijā. Skat. Izmaksu uzskaite, 2.daļa.

Galvenais izmaksu modelis

Izmaksu modelim ir divas funkcijas. Pirmkārt, veicot izmaksu uzskaiti Finanšu modulī un apstiprinot Rēķinu, Izsūtījumu, Darba lapu vai Norakstīšanu, Finanšu modulī tiek automātiski sastādīts Ieraksts, ar kuru tiek debitēts Izmaksu konts un kreditēts Noliktavas konts izsniegtās preces vērtībā. Izsūtāmās preces vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgajam Artikulam norādīto Izmaksu modeli vai arī pamatojoties uz attiecīgās Artikulu grupas Izmaksu modeli, ja ir veikta šāda izvēle. Ja ir noteikts Izmaksu modelis pēc noklusējuma, tad tiek izmantots Galvenais izmaksu modelis.
Otrkārt, pamatojoties uz Izmaksu modeli, tiek aprēķinātas noliktavas vērtības Noliktavas stāvokļa pārskatā. Otrkārt, pamatojoties uz Izmaksu modeli, tiek aprēķinātas noliktavas vērtības Noliktavas stāvokļa pārskatā. Arī šajā gadījumā preces vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgajam Artikula norādīto Izmaksu modeli vai arī pamatojoties uz attiecīgās Artikulu grupas Izmaksu modeli, ja ir veikta šāda izvēle. Ja ir noteikts Izmaksu modelis pēc noklusējuma, tad tiek izmantots Galvenais izmaksu modelis. Salīdzinājumam Noliktavas stāvokļa pārskatā ir iespējams izmantot kādu citu Izmaksu modeli. Ja šajos iestatījumos kā Galveno izmaksu modeli esi izvēlējies “Nē”, jo izmaksu uzskaite netiek veikta (skat. iepriekš 2. punktu par gadījumiem, kad izmaksu uzskaite nav nepieciešama), tad, pasūtot Noliktavas stāvokļa pārskatu, ir iespējams izvēlēties vēlamo Izmaksu modeli.
Abos gadījumos izvēlētais Izmaksu modelis netiek ņemts vērā, ja pie atbilstošā Artikula, Artikula grupas vai šajos iestatījumos ir veikta atzīme “Iegādes cena pēc sērijas numura” (aprakstīts tālāk). Šādā gadījumā Iegādes cena ir atkarīga no Sērijas numura. Pārdodot Artikulu ar noteiktu Sērijas numuru, atbilstošajā izmaksu ierakstā tiek izmantota attiecīgajam Sērijas numuram piešķirtā Iegādes cena. Noliktavas stāvokļa pārskatā to Artikulu vērtība, kuriem ir Sērijas numurs, tiek aprēķināta, pamatojoties uz Iegādes cenu, kas noteikta noliktavā esošajiem Sērijas numuriem.

Iespējamie Izmaksu modeļi:

Nē – atzīmē šo izvēli, ja nevēlies izmantot Izmaksu modeli. Izsniegšanas izmaksu ieraksti netiek sastādīti. Pasūtot Noliktavas stāvokļa pārskatu, katru reizi ir jānorāda Izmaksu modelis, pretējā gadījumā noliktavas vērtības netiek norādītas. (Izmaksu modeli var izvēlēties pārskata iestatīšanas logā).

Iegādes cena – tiek izmantota Artikula Iegādes cena (kas norādīta Artikula kartiņas Izmaksu apakšlapā). Atzīmējot šo izvēli, ir ieteicams atzīmēt arī vienu no izvēlēm pie “Atjaunot iegādes cenu pēc noliktavas ienākuma” (tāpat arī Artikula Izmaksu kartē). Tādējādi Artikula Iegādes cena būs vienmēr pareiza.

% no bāzes cenas – izmaksas ir atbilstošs procents no Artikula Bāzes pārdošanas cenas (t.i., no mazumtirdzniecības cenas). Procentus var ievadīt blakus esošajā % laukā. Izmanto šo izvēli, ja vēlies, lai pārdošanas peļņa būtu vienmērīga.

Vidējā svērtā – tiek izmantota Artikula Vidējā svērtā Iegādes cena (visu iepriekšējo pirkumu vidējā cena, kas redzama Artikulu kartes Izmaksu kartē.
Vidējā svērtā cena tiek pārrēķināta, pieņemot preci noliktavā, izmantojot šādu formulu:

WA= (( Daudzums noliktavā x Pašreizējā svērtā vidējā) + (Daudzums Noliktavas ienākumā x Vienības cena Noliktavas ienākumā)) / (Daudzums noliktavā + Daudzums Noliktavas ienākumā)

Izmaksu secība

Tiek izmantota FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) vai LIFO (pēdējais iekšā, pirmais ārā) vērtība, kas tiek aprēķināta, izmantojot Noliktavas ienākumos reģistrēto Iegādes cenu. FIFO vai LIFO izvēli var veikt zemāk.
Izmaksu secības izmaksu modelis ļauj veikt ļoti precīzu noliktavas vērtību uzskaiti, īpaši gadījumā, ja konkrētā Artikula Iegādes cena var būt atšķirīga. Tomēr precizitātes nodrošināšanai ir jābūt konsekventam. Lai FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) vai LIFO (pēdējais iekšā, pirmais ārā) vērtības būtu pareizas, visas noliktavas darbības ir jāievada stingrā hronoloģiskā secībā. Nekad nedrīkst reģistrēt Noliktavas ienākumu ar iepriekšējās dienas datumu, ja kāds Noliktavas ienākums ir jau ievadīts ar šīs dienas datumu. Tāpat ir arī ar Izsūtīšanu un Norakstīšanu. Saglabājot noliktavas darbības pirmo reizi, ir ieteicams tās apstiprināt. Neapstiprini iepriekš reģistrētus neapstiprinātus Noliktavas ienākumus, ja ir vēlāki apstiprināti Noliktavas ienākumi, izņemot gadījumā, ja tiek mainīts to datums. Lai nodrošinātu noliktavas darbību hronoloģisku reģistrēšanu, izmanto Noliktavas iestatījumu izvēli “Hronoloģija noliktavā” un sadaļas “Informācijas ievadīšana, pārdošana” izvēli “Pieprasīt rēķinu hronoloģiju”.

Izmaksu secības izmaksu modelis

Ja Galvenais izmaksu modelis (skat. iepriekš) ir Izmaksu secība, tad šeit izvēlies FIFO vai LIFO.

FIFO – izsūtot vai citādā veidā izsniedzot preci no noliktavas, kā pirmā tiek izsūtīta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pirmā. Noliktavas stāvokļa ziņojumā Artikula vērtības tiek norādītas hronoloģiskā secībā.

LIFO – izsūtot vai citādā veidā izsniedzot preci no noliktavas, kā pirmā tiek izsūtīta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pēdējā. Noliktavas stāvokļa ziņojumā Artikula vērtības tiek norādītas pretēji hronoloģiskajai secībai.

Ja, izvēloties Galveno izmaksu modeli, esi norādījis “Nē”, jo izmaksu uzskaite netiek veikta, tad tomēr būtu jāizvēlas viens no diviem Izmaksu secības izmaksu modeļiem. Pasūtot Noliktavas stāvokļa pārskatu, ir jānorāda Izmaksu modelis. Ja ir norādīts Izmaksu secības izmaksu modelis, tad pārskatā tiek izmantots šeit norādītais modelis (FIFO vai LIFO) ar nosacījumu, ka Artikula vai Artikulu grupu atbilstošā izvēle ir Pēc noklusējuma.

Kredītrēķini un atgrieztās preces 

Šīs izvēles tiek izmantotas tikai tad, ja tiek izmantots Izmaksu secības izmaksu modelis (FIFO vai LIFO). Šādā izmaksu modeļa gadījumā, pieņemot Artikulu noliktavā, tas tiek ievietots rindā. Preces tiek izsūtītas vai citā veidā izsniegtas no noliktavas, pamatojoties uz izvēlēto secību (t.i., FIFO gadījumā kā pirmā tiek izsūtīta prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pirmā, bet LIFO gadījumā – prece, kas tika nogādāta noliktavā kā pēdējā). Ar šīm izvēlēm nosaki, kurā vietā rindā Klienta atgrieztā prece tiks ievadīta.

Ja Izmaksu secības izmaksu modelis netiek izmantots, tad atzīmē izvēli “Ievadīt izmaksu secību kā jaunu ierakstu”. Pretējā gadījumā Noliktavas stāvokļa pārskats nebūs pareizs. Ja Izmaksu secības izmaksu modelis tiek izmantots, bet Noliktavas stāvokļa pārskata sastādīšanai ir izvēlēts kāds cits Izmaksu modelis, tad ir jāiegaumē, ka pārskats var nebūt pareizs, ja šeit ir atzīmēta izvēle “Ievadīt izmaksu secību sākotnējā pozīcijā”. 

Ievadīt izmaksu secību kā jaunu ierakstu

Atgrieztās preces tiek ievadītas rindas beigās (FIFO) vai sākumā (LIFO), līdzīgi kā tas ir, reģistrējot jaunas preces ar Noliktavas ienākumu. Lai nodrošinātu pareizu FIFO/LIFO uzskaiti, ir ieteicams atzīmēt šo izvēli.

Ievadīt izmaksu secību sākotnējā pozīcijā

Atgrieztās preces tiek ievadītas to sākotnējā vietā produktu rindā. FIFO gadījumā tas ir rindas sākums, un atgrieztā prece tiks izsūtīta kā nākamā.
Atzīmējot šo izvēli, Atgriezto preču kartes ir jāsastāda no Izsūtījumiem (tās nevar sastādīt no Pārdošanas pasūtījumiem).
Ja prece tika Klientam izsniegta no Noliktavas, pamatojoties uz Pārdošanas pakalpojumu vai Izsūtījumu, tad sastādi Atgrieztās preces karti tās paņemšanai atpakaļ Noliktavā no Izsūtījuma vai Pārdošanas pasūtījuma. Sastādot Atgrieztās preces karti, Artikuls tiek ievietots FIFO/LIFO rindā tā, kā tas ir aprakstīts iepriekš.
Ja prece sākotnēji tika izsniegta Klientam ar Rēķinu, neveicot Pārdošanas pasūtījumu, tad sastādi Noliktavas ienākumu, nodrošinot to, ka prece tiek paņemta atpakaļ Noliktavā ar pareizo cenu. Neatkarīgi no iepriekš izdarītās izvēles, Artikuls tiek vienmēr ievietots vai nu rindas beigās (FIFO) vai arī sākumā (LIFO).

Nekontēt artikulu izmaksas, veicot Izsūtīšanu 

Dažās valstīs tiek prasīts, lai pārdošanas darījumam un ar to saistītajam izmaksu ierakstam būtu vienāds datums. Šim nolūkam atzīmē doto izvēli, un izmaksu ieraksti tiks sastādīti no Rēķiniem. Tāpat Finanšu moduļa Apakšsistēmu iestatījumos noņem atzīmi pie “Izsūtījumu ieraksti” un atzīmē Informācijas ievadīšanas (M/R) iestatījumos izvēli “Rēķins maina noliktavu”. Ja minētās izvēles nav atzīmētas tā, kā aprakstīts, tad var gadīties, ka izmaksu ieraksts netiek sastādīts. Ir jāņem vērā, ka noliktavas stāvokli tomēr maina Izsūtījumi. Ja Izsūtījums ir sastādīts ar agrāku datumu nekā Rēķins, tad zināmos periodos Noliktavas stāvokļa pārskats un noliktavas uzskaite būs atšķirīgi. 
Lai sastādītu Izmaksu ierakstus no Izsūtījumiem, noņem šo izvēli un Apakšsistēmu iestatījumos atzīmē izvēli “Izsūtījumu ieraksti”.

Sastādot rēķinu, pārrēķināt no jauna pārdošanas segumu

Sastādot rēķinu no Pasūtījumiem, katra Rēķinā esošā Produkta Iegādes cena (un līdz ar to arī tā pārdošanas segums) var tikt ņemta no Pasūtījuma vai Artikula kartes (Iegādes cenas un Papildu izmaksu summa). Ja vēlies izmantot pēdējo variantu, tad atzīmē doto izvēli. Šis risinājums ir precīzāks nekā Artikula Iegādes cenas atjaunošana, pamatojoties uz Noliktavas ienākumiem, un back-to-back Pirkuma pasūtījumu izmantošana. Šādā gadījumā Noliktavas ienākums, kam ir jaunāka iegādes cena, tiks reģistrēts pēc Pārdošanas pasūtījuma un, pamatojoties uz šo Noliktavas ienākumu, tiks mainīta Iegādes cena Artikula kartē.

Ja Pārdošanas pasūtījumu moduļa Pasūtījumu iestatījumos ir atzīmēta izvēle “Sastādot izsūtīšanu, pārrēķināt pasūtījuma pārdošanas segumu”, tad, sastādot Izsūtīšanu no Pārdošanas pasūtījuma, Pasūtījuma rindu Iegādes cenas laukā tiek ievadīta arī katra Artikula noliktavas vērtība no Izsūtīšanas (šī vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz Izmaksu modeli, piemēram, FIFO, LIFO vai Vidējo svērto). Tāpēc gadījumā, ja ir atzīmēta izvēle “Sastādot izsūtīšanu, pārrēķināt pasūtījuma pārdošanas segumu”, bet nav atzīmēta izvēle “Pārrēķināt no jauna pārdošanas segumu”, tad, sastādot rēķinu, katra Artikula noliktavas vērtība tiek no Pasūtījuma ievadīta Rēķinā.

Objekts noliktavas kontos 

Apstiprinot Izsūtījumu, Objekti no Izsūtījumu E iedaļas tiek ievadīti no tās sastādītajā Ieraksta Izmaksu konta debeta reģistrā. Atzīmē šo izvēli, ja vēlies, lai tie tiktu ierakstīti arī Ieraksta Noliktavas konta kredīta reģistrā.
Apstiprinot Norakstīšanu, Objekti no galvenes un A iedaļas tiek ievadīti Ieraksta Izmaksu konta(-u) (Noliktavas zaudējumu konta) debeta reģistrā. Atzīmējot šo izvēli, šie Objekti tiek ierakstīti arī Noliktavas konta kredīta reģistrā.

Reģistrējot izmantot Artikulu grupas 

Ja ir atzīmēta šī izvēle, tad programma Ierakstu sastādīšanai no Izsūtījumiem, Rēķiniem, Darba lapām un Noliktavas ienākumiem izmanto kontus, kas iegūti no Artikulu grupas.
Ja ir atzīmēta šī izvēle, tad ir ieteicams visus Noliktavas produktus sadalīt Artikulu grupās un katrai Artikulu grupai noteikt Izmaksu un Noliktavas kontu.

Reģistrēt struktūrēto artikulu izmaksas pārdošanas rēķinā 

Ja no Izsūtīšanas sastādītajā izmaksu ierakstā tiek izmantots Kas ir strukturētais artikuls?, tad tiek izmantoti komponentu Konti, Izmaksu modelis un noliktavas vērtības. Komponentu Konti, Izmaksu modelis un noliktavas vērtības tiek izmantotas arī tad, ja Struktūrētais artikuls tiek izmantots no Rēķina sastādītajā izmaksu ierakstā, kurā ir atzīmēta izvēle “Ievadot ievietot komponentus”. Tomēr, ja no Rēķina sastādītajā izmaksu ierakstā izmantotajam Struktūrētais artikulam nav atzīmēta izvēle “Ievadot ievietot komponentus”, tad komponentu Konti, Izmaksu modelis un noliktavas vērtības tiek izmantotas tikai tad, ja šeit ir atzīmēta dotā izvēle. Pretējā gadījumā šādi Strukturētie artikuli netiek iekļauti izmaksu ierakstā (t.i., Rēķini nemaina komponentu noliktavas uzskaiti Finanšu modulī).

Finanšu ierakstā atsevišķa rinda par katru artikulu 

Ja noliktavā pieņemšanas vai izsniegšanas darbība ietver vairākus Artikulus, kas izmanto to pašu Izmaksu kontu, Noliktavas izmaksu kontroles kontu un/vai Noliktavas kontu, tad atbilstošajam izmaksu ierakstam ir vai nu atsevišķas rindas par katru Artikulu, vai arī viens kopīgs kontēšanas pāris. Atzīmē šo izvēli, ja vēlies atsevišķu rindu par katru Artikulu.

Atjaunot vidējo svērto no piegādātājam atgrieztajām precēm 

Atzīmē šo izvēli, ja vēlies, lai Artikula Vidējās svērtās vērtības aprēķināšanā tiktu ņemtas vērā piegādātājiem atgrieztās preces.
Piemēram, esi iegādājies divus Produktus par 100 un 200. Tādējādi Artikula Vidējā svērtā vērtība ir 150. Otro no šiem produktiem tu atdod piegādātājam. Ja vēlies, lai Vidējā svērtā vērtība saglabātos 150, tad šo izvēli neatzīmē. Šo izvēli atzīmē gadījumā, ja vēlies, lai par Vidējo svērto vērtību tagad tiktu uzskatīta atlikušā Artikula vērtība (kas ir atkarīgs no tā, vai esi atzīmējis izvēli “Sākotnējā noliktavas ieņēmuma iegādes cena piegādātājiem atgrieztajām precēm”)

Atjaunot vidējo svērto vienību atgrieztajām precēm un kredītrēķiniem 

Atzīmē šo izvēli, ja vēlies, lai Artikula Vidējās svērtās vērtības aprēķināšanā tiktu ņemtas vērā Atgriezto preču kartes (t.i., ja Klients atgriež preci). Ja vēlies, lai Vidējo svērto vērtību mainītu Kredītrēķini, tad atzīmē doto izvēli, kā arī atzīmē izvēli “Kredītrēķini maina noliktavu”, kas atrodama Vispārīgā moduļa Izvēles iespēju iestatījumos.

Piemēram, tu iegādājies Artikulu par 100 un izsniedz to Klientam. Tad tu iegādājies otru tādu pašu Artikulu, bet šoreiz par cenu 200. Artikula Vidējā svērtā vērtība tagad ir 200 (ja noliktavas stāvoklis ir nulle, tad tā pārvēršas par nulli). Klients atdod Artikulu. Ja nevēlies, lai Vidējais svērtais mainītos, tad šo izvēli neatzīmē. Ja vēlies, lai jaunā Vidējā svērtā vērtība būtu 150 (vidējā vērtība no 100 un 200), un ja vēlies, lai, aprēķinot Vidējo svērto vērtību, tiktu ņemti vērā Atgrieztās preces Papildu izdevumi, tad atzīmē šo izvēli. 

Kontēt parasto un pakalpojuma artikulu izmaksas 

Parasti izmaksu ieraksti par preču pieņemšanu noliktavā un izsniegšanu no tās tiek sastādīti par Noliktavas artikuliem. Ja vēlies, lai ieraksti tiktu sastādīti arī par Parastajiem un Pakalpojuma artikuliem, tad atzīmē šo izvēli. 
Atzīmējot šo izvēli, ir ieteicams Parasto un Pakalpojuma artikulu gadījumā neizmantot Izmaksu secības izmaksu modeli. Noliktavas iestatījumos pieejamās Mīnusā izsūtīšanas izvēles neattiecas uz Parastajiem un Pakalpojuma artikuliem, tāpēc izsūtīšana mīnusā nav aizliegta. Tomēr, veicot izsūtīšanu mīnusā, FIFO/LIFO uzskaite būs nepareiza.

Vidējā svērtā 2. Bāzes valūtā 

Izsniegšanas izmaksu ieraksta (sastādīts, piem., no Izsūtīšanas vai Rēķina) vērtība 1. Bāzes valūtā tiek aprēķināta, pamatojoties uz Izmaksu modeli. Iegūtā summa parasti tiek pārrēķināta 2. Bāzes valūtā atbilstoši spēkā esošajam kursam.
Atzīmējot doto izvēli, vērtība 1. Bāzes valūtā, kā parasti, tiek aprēķināta atbilstoši Izmaksu modulim. Taču iegūtā summa netiek pārrēķināta 2. Bāzes valūtā. Tā vietā 2. Bāzes valūtas summa tiek ņemta no Produkta kartes Izmaksu kartes lauka “Vidējā svērtā 2. Bāzes valūtā” (šī summa ir redzama arī Izsūtījuma C sadaļā). 
Ja izmanto Vidējo svērto izmaksu modeli, tad, atzīmējot doto izvēli, tu nodrošini to, ka Finanšu noliktavas aprēķins būs pareizs abās Bāzes valūtās.

Izmaksu kontēšana, pamatojoties uz sērijas numuru

Ja tiek pārdots vai citā veidā atskaitīts no noliktavas artikuls, kuram ir sērijas numurs, tad Rēķinā, Izsūtījumā vai Norakstīšanas ierakstā sērijas numurs ir jāievada manuāli – automātiski tas ievadīts netiek. No noliktavas uzskaites viedokļa programma piedāvā divas metodes tam, kā Artikula, kuram ir sērijas numurs, izsniegšana ietekmē noliktavas uzskaiti. 

Pirmās metodes gadījumā sērijas numuri neietekmē Artikula iegādes cenu. Apstiprinot RēķinuIzsūtījumu vai Norakstīšanu, izmaksu ieraksta vērtība tiek aprēķināta atbilstoši Artikulam vai Artikula grupai, vai arī šeit iestatījumos noteiktajam Izmaksu modelim. Piemēram, ja tiek izmantots Izmaksu secības FIFO izmaksu modelis, tad no Noliktavas tiek noņemts Artikuls ar vecāku Iegādes cenu neatkarīgi no tā, vai izvēlētais sērijas numurs ir vecāks vai nav. Lai izmantotu šo metodi, atstāj doto izvēli neatzīmētu.

Otrās metodes gadījumā Iegādes cenas ir saistītas ar sērijas numuriem. Apstiprinot Rēķinu vai Izsūtījumu, izmaksās tiek ierakstīta dotā sērijas numura noliktavas vērtība. Var gadīties, ka tā nav pareizā iegādes cena, kas tiek izmantota izvēlētā Izmaksu modeļa gadījumā. Lai izmantotu šo metodi, atzīmē doto izvēli.

Šo metodi ieteicams izmantot reizēs, kad prece tiek iepirkta par īpašo cenu, piemēram, paraugu gadījumā. Ja paraugi tiek izņemti no Noliktavas vai arī pārvietoti starp Noliktavām ar Noliktavas kustību (iekšējiem pasūtījumiem), tad šī metode nodrošina to, ka parauga īpašā cena nezaudē saistību ar sērijas numuru.
Ja Noliktavas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos sajukums un Vidējās svērtās cenas kļūtu nepareizas. Ja tomēr vēlies to darīt, tad palaid Tehnisko parametru moduļa apkalpošanas funkciju “Noliktavas konvertēšana”. Šī funkcija pārrēķina FIFO/LIFO secību un Vidējo svērto cenu, taču nemaina iepriekš reģistrētās noliktavas darbības (piemēram, Izsūtījumus) un no tām sastādītos Finanšu ierakstus. Tāpat, lai panāktu to, ka noliktavas aprēķins Finanšu modulī būtu pareizs, var rasties nepieciešamība ievadīt nepieciešamo labojuma ierakstu manuāli.
Šeit veikto izvēli ir iespējams mainīt attiecībā uz atsevišķu Artikulu vai Artikulu grupu, ja tiek izmantota izvēle ”Izmantot artikulu grupu izmaksu modeli”.

Izmaksu secība noteiktā noliktavā 

Ja ir vairākas noliktavas un tiek izmantots Izmaksu secības izmaksu modelis, tad programma piedāvā divas FIFO/LIFO aprēķināšanas metodes. 
Pirmās metodes gadījumā FIFO/LIFO uzskaite tiek veikta kopā par visām Noliktavām. Šī metode ir piemērota gadījumā, ja reālu noliktavu nav vai ja Noliktavas apzīmē, piemēram, tās pašas noliktavas dažādas telpas vai plauktus. Ja prece tiek izsūtīta no noliktavas, tad vienmēr vispirms tiek izsūtīti vecākie (FIFO) vai jaunākie (LIFO) Artikuli neatkarīgi no tā, kurā Noliktavā tie atrodas vai kura Noliktava ir norādīta uz Izsūtījuma vai Rēķina. Ar Noliktavas kustību Artikulus ir iespējams pārvietot starp Noliktavām, taču to vērtība nemainās. Lai izmantotu šo metodi, atstāj doto izvēli neatzīmētu.

Otrās metodes gadījumā FIFO/LIFO uzskaite tiek veikta par katru Noliktavu atsevišķi. Šī metode ir piemērota, ja dažādas Noliktavas apzīmē dažādas noliktavu ēkas. Ja Artikuli tiek izsūtīti no noliktavas, tad vispirms tiek izsūtīti dotās Noliktavas vecākie (FIFO) vai jaunākie (LIFO) Artikuli. Lai izmantotu šo metodi, atzīmē doto izvēli.

Ja Loģistikas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos sajukums. Ja tomēr vēlies to darīt, tad palaid Tehnisko parametru moduļa apkalpošanas funkciju “Noliktavas konvertēšana”. Šī funkcija pārrēķina FIFO/LIFO secību un Vidējo svērto cenu, taču nemaina iepriekš reģistrētās noliktavas darbības (piemēram, Izsūtījumus) un no tām sastādītos Finanšu ierakstus. Tāpat, lai panāktu to, ka noliktavas aprēķins Finanšu modulī būtu pareizs, var rasties nepieciešamība ievadīt nepieciešamo labojuma ierakstu manuāli.

Ja Izmaksu secības izmaksu modelis netiek izmantots, tad šo izvēli tomēr vari izmantot, ja tev ir vairākas Noliktavas (ja tiek izmantots Vidējais svērtais vai Iegādes cenas izmaksu modelis un atbilstošās izvēles – “Vidējā svērtā cena noteiktā noliktavā” vai “Iegādes cena noteiktā noliktavā”). Aprēķinot noliktavas stāvokļa pārskatu, ir iespējams izmantot vai nu parasto Izmaksu modeli, vai arī kādu citu Izmaksu modeli. Ja kādreiz rodas vēlēšanās noliktavas stāvokļa aprēķināšanai izmantot Izmaksu secības izmaksu modeli, tad atzīmē doto izvēli, un, pasūtot pārskatu, tiks piedāvātas tādas pašas izvēles kā parastā Izmaksu modeļa gadījumā.
Šeit veikto izvēli ir iespējams mainīt attiecībā uz atsevišķu Artikulu vai Artikulu grupu, ja tiek izmantota izvēle ”Izmantot artikulu grupu izmaksu modeli”.

Vidējā svērtā cena noteiktā noliktavā 

Ja ir vairākas Noliktavas, tad programma par katru Artikulu veido divus Svērtās vidējās cenas aprēķinus – vispārējo (redzams Artikula kartes Izmaksu kartē) un par katru Noliktavu atsevišķi (redzams Vidējās svērtās cenas iestatījumos).
Vidējā svērtā izmaksu modeļa gadījumā ar šo izvēli atzīmē, uz kādas summas pamata tiek aprēķināts Noliktavas stāvokļa pārskats un izsniegšanas izmaksu ierakstu vērtība. Ja šī izvēle netiek atzīmēta, tad tiek izmantota vispārējā Vidējā svērtā cena. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tiek izmantota Vidējā svērtā cena noteiktā noliktavā.
Piemēram, 1. noliktavā ir pieņemti Artikuli par cenu 100 un 150, bet 2. noliktavā par cenu 150 un 200. Tādējādi vispārējā Vidējā svērtā cena ir 150, 1. noliktavas Vidējā svērtā cena ir 125, bet 2. noliktavas – 175. Ja šī izvēle nav atzīmēta, tad Noliktavas stāvokļa pārskatā vērtība ir 4 x 150 un izsniegšanas izmaksu ieraksta summa neatkarīgi no noliktavas ir 150. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad Noliktavas stāvokļa pārskatā vērtība ir (2 x 125) + (2 x 175) un izsniegšanas izmaksu ieraksta summa atkarībā no noliktavas ir 125 vai 175.
Pārvietojot preci no vienas noliktavas uz otru, ar to saistītie papildu izdevumi tiek iekļauti Artikula vispārīgās Vidējās svērtās cenas aprēķinā. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad šādi papildu izdevumi tiek iekļauti arī mērķa noliktavas Vidējās svērtās cenas aprēķinā.

Ja Noliktavas moduļa izmantošana ir jau uzsākta, tad doto izvēli vairs mainīt nedrīkst, jo tā rezultātā FIFO/LIFO uzskaitē rastos sajukums. Ja tomēr vēlies to darīt, tad palaid Tehnisko parametru moduļa apkalpošanas funkciju “Noliktavas konvertēšana”. Šī funkcija pārrēķina FIFO/LIFO secību un Vidējo svērto cenu, taču nemaina iepriekš reģistrētās noliktavas darbības (piemēram, Izsūtījumus) un no tām sastādītos Finanšu ierakstus. Tāpat, lai panāktu to, ka noliktavas aprēķins Finanšu modulī būtu pareizs, var rasties nepieciešamība ievadīt nepieciešamo labojuma ierakstu manuāli.
Ja Izmaksu secības izmaksu modelis netiek izmantots, tad šo izvēli tomēr vari izmantot, ja tev ir vairākas Noliktavas (ja tiek izmantots Vidējais svērtais vai Iegādes cenas izmaksu modelis un atbilstošās izvēles – “Vidējā svērtā cena noteiktā noliktavā” vai “Iegādes cena noteiktā noliktavā”). Aprēķinot noliktavas stāvokļa pārskatu, ir iespējams izmantot vai nu parasto Izmaksu modeli, vai arī kādu citu Izmaksu modeli. Ja kādreiz rodas vēlēšanās noliktavas stāvokļa aprēķināšanai izmantot Izmaksu secības izmaksu modeli, tad atzīmē doto izvēli, un, pasūtot pārskatu, tiks piedāvātas tādas pašas izvēles kā parastā Izmaksu modeļa gadījumā.

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus